Phép nhân ma trận và các tính chất | Học toán online chất lượng cao 2022 | Vted

Nội dung chính

1. Phép nhân ma trận

Cho hai ma trận $A={{({{a}_{ij}})}_{mtimes n}};B={{({{b}_{ij}})}_{ntimes p}}$ trong đó ma trận $A$ có số cột bằng số dòng của ma trận $B.$ Tích của ma trận $A$ và ma trận $B$ là ma trận cấp $mtimes p,$ được kí hiệu là $AB$ và được xác định bởi

$AB = left( {begin{array}{*{20}{c}} {{c_{11}}}&{{c_{12}}}&{…}&{{c_{1p}}}\ {{c_{21}}}&{{c_{22}}}&{…}&{{c_{2p}}}\ {…}&{…}&{…}&{…}\ {{c_{m1}}}&{{c_{m2}}}&{…}&{{c_{mp}}} end{array}} right),$ trong đó ${c_{ij}} = A_i^d times B_j^c = left( {{a_{i1}}{a_{i2}}…{a_{in}}} right)left( {begin{array}{*{20}{c}} {{b_{1j}}}\ {{b_{2j}}}\ {…}\ {{b_{nj}}} end{array}} right) = {a_{i1}}{b_{1j}} + {a_{i2}}{b_{2j}} + … + {a_{in}}{b_{nj}}.$

Phép nhân ma trận $AB$ tồn tại khi và chỉ khi số cột của ma trận $A$ có số cột bằng số dòng của ma trận $B.$

Ví dụ 1: Cho hai ma trận $A = left( {begin{array}{*{20}{c}} 3&1&{ – 2}\ 2&5&4\ { – 1}&0&{ – 3} end{array}} right),B = left( {begin{array}{*{20}{c}} 0&2&{ – 5}&1\ 1&3&0&{ – 1}\ { – 5}&{ – 1}&4&1 end{array}} right).$ Tính ma trận $AB.$

Giải. Có $AB = left( {begin{array}{*{20}{c}} 3&1&{ – 2}\ 2&5&4\ { – 1}&0&{ – 3} end{array}} right).left( {begin{array}{*{20}{c}} 0&2&{ – 5}&1\ 1&3&0&{ – 1}\ { – 5}&{ – 1}&4&1 end{array}} right) = left( {begin{array}{*{20}{c}} {11}&{11}&{ – 23}&0\ { – 15}&{15}&6&1\ {15}&1&{ – 7}&{ – 4} end{array}} right).$

Ví dụ 2: Cho hai ma trận $A = left( {begin{array}{*{20}{c}} 2&{ – 1}&1\ 0&8&{ – 5}\ 5&6&{ – 2} end{array}} right),B = left( {begin{array}{*{20}{c}} 1&2&0\ 4&{ – 7}&{ – 1}\ 5&2&{ – 1} end{array}} right).$ Tính ma trận $AB$ và $BA.$

Giải. Có $AB = left( {begin{array}{*{20}{c}} 2&{ – 1}&1\ 0&8&{ – 5}\ 5&6&{ – 2} end{array}} right)left( {begin{array}{*{20}{c}} 1&2&0\ 4&{ – 7}&{ – 1}\ 5&2&{ – 1} end{array}} right) = left( {begin{array}{*{20}{c}} 3&{13}&0\ 7&{ – 66}&{ – 3}\ {19}&{ – 36}&{ – 4} end{array}} right)$ và

$BA = left( {begin{array}{*{20}{c}} 1&2&0\ 4&{ – 7}&{ – 1}\ 5&2&{ – 1} end{array}} right)left( {begin{array}{*{20}{c}} 2&{ – 1}&1\ 0&8&{ – 5}\ 5&6&{ – 2} end{array}} right) = left( {begin{array}{*{20}{c}} 2&{15}&{ – 9}\ 3&{ – 66}&{41}\ 5&5&{ – 3} end{array}} right).$

Ví dụ 3: Cho các ma trận $A = left( {begin{array}{*{20}{c}} 1&2\ 3&6 end{array}} right),B = left( {begin{array}{*{20}{c}} 3&{ – 8}\ 2&3 end{array}} right),C = left( {begin{array}{*{20}{c}} 5&2\ 1&{ – 2} end{array}} right).$

a) Chứng minh rằng $AB=AC.$

b) Có tồn tại hai ma trận $X,Y$ phân biệt sao cho $AX=AY$ và $X,Y$ khác $B,C.$

Giải. Có [AB = AC = left( {begin{array}{*{20}{c}} 7&{ – 2}\ {21}&{ – 6} end{array}} right).]

Chọn $X=ORightarrow AX=O.$ Ta tìm ma trận $Y = left( {begin{array}{*{20}{c}} a&b\ c&d end{array}} right)$ sao cho $begin{array}{l} AX = AY = O Leftrightarrow left( {begin{array}{*{20}{c}} 1&2\ 3&6 end{array}} right)left( {begin{array}{*{20}{c}} a&b\ c&d end{array}} right) = O\ Leftrightarrow left( {begin{array}{*{20}{c}} {a + 2c}&{b + 2d}\ {3(a + 2c)}&{3(b + 2d)} end{array}} right) = O Leftrightarrow left{ begin{array}{l} a + 2c = 0\ b + 2d = 0\ 3(a + 2c) = 0\ 3(b + 2d) = 0 end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l} a = – 2c\ b = – 2d end{array} right.. end{array}$

Vậy với $X=O$ thì có vô số ma trận $Y = left( {begin{array}{*{20}{c}} { – 2c}&{ – 2d}\ c&d end{array}} right)$ thoả mãn $AX=AY$ và $X,Y$ khác $B,C.$

Ví dụ 4: Cho $A$ là ma trận thực vuông cấp $nge 2.$ Chứng minh rằng tổng các phần tử nằm trên đường chéo chính của ma trận $A{A}’$ bằng 0 thì $A$ là ma trận không.

Giải. Tổng các phần tử nằm trên đường chéo chính của ma trận $A{A}’$ là [sumlimits_{1le i,jle n}{a_{ij}^{2}}=0Leftrightarrow {{a}_{ij}}=0Rightarrow A=O.]

Ví dụ 5: Cho ma trận $A = left( {begin{array}{*{20}{c}} 0&1\ 0&0 end{array}} right).$ Tìm mọi ma trận $X$ thoả mãn $AX=XA.$

Giải. Đặt $X = left( {begin{array}{*{20}{c}} x&y\ z&t end{array}} right).$

Ta có $AX = left( {begin{array}{*{20}{c}} 0&1\ 0&0 end{array}} right)left( {begin{array}{*{20}{c}} x&y\ z&t end{array}} right) = left( {begin{array}{*{20}{c}} z&t\ 0&0 end{array}} right);XA = left( {begin{array}{*{20}{c}} x&y\ z&t end{array}} right)left( {begin{array}{*{20}{c}} 0&1\ 0&0 end{array}} right) = left( {begin{array}{*{20}{c}} 0&x\ 0&z end{array}} right).$

Vậy $AX = XA Leftrightarrow left{ begin{array}{l} z = 0\ x = t\ z = 0 end{array} right. Rightarrow X = left( {begin{array}{*{20}{c}} x&y\ 0&x end{array}} right).$

Hiện tại Vted.vn xây dựng 2 khoá học Toán cao cấp 1 và Toán cao cấp 2 dành cho sinh viên năm nhất hệ Cao đẳng, đại học khối ngành Kinh tế của tất cả các trường:

  1. Khoá: PRO S1 – MÔN TOÁN CAO CẤP 1 – ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
  2. Khoá: PRO S2 – MÔN TOÁN CAO CẤP 2 – GIẢI TÍCH

Khoá học cung cấp đầy đủ kiến thức và phương pháp giải bài tập các dạng toán đi kèm mỗi bài học. Hệ thống bài tập rèn luyện dạng Tự luận có lời giải chi tiết tại website sẽ giúp học viên học nhanh và vận dụng chắc chắn kiến thức. Mục tiêu của khoá học giúp học viên đạt điểm A thi cuối kì các học phần Toán cao cấp 1 và Toán cao cấp 2 trong các trường kinh tế.

Sinh viên các trường ĐH sau đây có thể học được combo này:

– ĐH Kinh Tế Quốc Dân

– ĐH Ngoại Thương

– ĐH Thương Mại

– Học viện Tài Chính

– Học viện ngân hàng

– ĐH Kinh tế ĐH Quốc Gia Hà Nội

và các trường đại học, ngành kinh tế của các trường ĐH khác trên khắp cả nước…

Phép nhân ma trận và các tính chất | Học toán online chất lượng cao 2022 | Vted

Phép nhân ma trận và các tính chất | Học toán online chất lượng cao 2022 | Vted

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *