Công thức tính bán kính đường tròn

Cách tính bán kính hình tròn khi có chu vi

Hình tròn là một dạng hình học gồm các điểm nằm trên và bên trong đường tròn. Còn đường tròn là quỹ tích toàn bộ những điểm trên một mặt phẳng, đồng thời cách đều một điểm cho trước bằng một khoảng cách cho trước. Điểm cho trước gọi là tâm của đường tròn, khoảng cách cho trước chính là bán kính đường tròn. Tâm và bán kính của hình tròn chính là tâm và bán kính của đường tròn bao quanh nó. Vậy công thức tính bán kính hình tròn được tính như thế nào?

cach tinh ban kinh hinh tron

Biết được đường kính sẽ dễ dàng tính được bán kính hình tròn

Hướng dẫn tính bán kính hình tròn

1. Công thức tính bán kính hình tròn

Bán kính hình tròn là khoảng cách tính từ tâm hình tròn tới đường tròn đó. Bán kính hình tròn bằng 1/2 độ dài đường kính và có ký hiệu là r.

Để tính bán kính hình tròn, chúng ta có 3 cách cơ bản trong công thức để tính như sau:- Thứ nhất: Tính bán kính hình tròn theo đường kính (d).– Thứ hai: Tính bán kính hình tròn theo diện tích (S).- Thứ ba: Tính bán kính hình tròn theo chu vi (C) và số Pi = 3.14.

2. Cách tính bán kính hình tròn theo đường kính

Công thức tính sẽ là: r = d/2 hoặc d = 2r.

Trong đó:r : Là bán kính hình tròn.- d : Là đường kính hình tròn.

Ví dụ: Tính bán kính của hình tròn khi biết đường kính hình tròn dài 10 cm.=> Từ công thức trên, ta có: d = 2r = 10 cm => Suy ra, bán kính hình tròn r = 5 cm.

3. Cách tính bán kính hình tròn theo chu vi

Từ công thức tính chu vi hình tròn là C = d x 3.14 = 2r x 3.14.

Do vậy, ta có thể suy ra công thức tính bán kính hình tròn là:r = C/(2 x 3.14).

Trong đó:C : Là chu vi của hình tròn.- d : Là đường kính hình tròn.- r : Là bán kính hình tròn.- Số Pi = 3.14.

Ví dụ: Tính bán kính hình tròn khi biết chu vi của hình tròn bằng 12.56 cm?=> Áp dụng công thức trên ta có bán kính hình tròn là: r = 12.56/(2 x 3.14) = 2 (cm).Do đó, có thể suy ra tiếp đường kính hình tròn bằng: d = 2r = 4 (cm).

4. Cách tính bán kính hình tròn theo diện tích

Từ công thức tính diện tích hình tròn là: S = r2 x 3.14.

Từ đây, chúng ta có thể suy ra công thức tính bán kính hình tròn là: r = căn (S/3.14) (căn bậc hai của diện tích chia cho số pi).

Trong đó:S : Là diện tích hình tròn.- r : Là bán kính hình tròn.- Số pi = 3.14

Ví dụ: Tính bán kính hình tròn khi bạn biết diện tích của hình tròn bằng 12.56 cm.

=> Áp dụng công thức trên, ta có bán kính hình tròn là : r = căn (12.56/3.14) = 2 (cm).

Ta có thể suy ra tiếp đường kính hình tròn là : d = 2r = 4 (cm).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *