Làm thế nào để học tốt toán lớp 3 chu vi hình vuông

Nội dung chính

1. Giới thiệu bài học chu vi hình vuông

1.1 Chu vi là gì?

Định nghĩa chu vi

1.2 Hình vuông là gì?

Hình vuông là hình có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.

1.3 Chu vi hình vuông là gì?

Định nghĩa chu vi hình vuông

Ví dụ: Cho hình vuông ABCD có độ dài các cạnh đều bằng 5 cm. Tính chu vi hình vuông?

Ví dụ hình vuông ABCD

Chu vi hình vuông lấy độ dài một cạnh nhân 4 nên: 5 x 4 = 20 cm

2. Phân biệt công thức tính chu vi hình vuông và hình chữ nhật

Phân biệt chu vi hình vuông và hình chữ nhật

3. Các dạng bài tập toán về chu vi hình vuông.

3.1. Dạng 1: Tính chu vi của hình vuông.

3.1.1. Phương pháp làm:

Áp dụng công thức tính chu vi: chu vi hình vuông bằng một cạnh nhân 4.

3.1.2. Bài tập

Bài 1: Tính chu vi hình vuông biết độ dài của 1 cạnh

Cạnh hình vuông

7cm

18cm

34cm

45cm

72cm

Chu vi hình vuông

3.1.3. Đáp án

Áp dụng công thức tính chu vi hình vuông ta có:

Cạnh hình vuông

7cm

18cm

34cm

45cm

72cm

Chu vi hình vuông

7 x 4 = 28cm

18 x 4 =

72cm

34 x 4 =

136cm

45 x 4 =

180cm

72 x 4 =

288cm

3.2. Dạng 2: Tìm một cạnh khi biết chu vi của hình vuông

3.2.1. Phương pháp làm:

Bước 1: Liệt kê dữ liệu bài cho

Bước 2: Muốn tìm độ dài của một cạnh ta lấy chu vi đã biết chia cho 4.

3.2.2. Bài tập

Bài 1: Một chiếc bàn hình vuông có chu vi là 82 cm. Hỏi độ dài của 1 cạnh đồng hồ đó bằng bao nhiêu?

Bài 2: Một cái sân bóng hình vuông có chu vi bằng 24m, người ta mở rộng về bên trái 2m và về bên phải 3m. Hỏi sau khi mở rộng thì các cạnh của sân bằng bao nhiêu và chu vi mới bằng bao nhiêu?

3.2.3. Đáp án

Bài 1

Muốn tìm độ dài một cạnh ta lấy chu vi đã biết chia cho 4.

Chu vi chiếc bàn hình vuông là 82 cm.

Vậy độ dài của một cạnh của chiếc bàn là 82 : 4 = 21 cm.

Bài 2

Bước 1: Tính độ dài 1 cạnh của sân bóng.

Bước 2: Xác định độ dài khi mở rộng sân.

Bước 3: Tính chu vi mới của sân (chu vi hình chữ nhật: (chiều dài + chiều rộng) x 2).

Chu vi sân bóng là 24m nên độ dài một cạnh sân là 24 : 4 = 6m

Người ta mở rộng về bên trái 2m và về bên phải 3m, nghĩa là mở rộng chiều dài sân, nên chiều dài sân mới sẽ là 6 + 2 + 3 = 11m.

Chiều rộng của sân vẫn không thay đổi bằng 6m.

Chu vi mới của sân là: (11+ 6) x 2 = 34 m

Vậy sau khi mở rộng thì chiều dài sân là 11m, chiều rộng sân là 6m, chu vi mới của sân là 34m.

3.3. Dạng 3: Tính tổng chu vi của hình ghép khi biết chiều dài của 1 cạnh

3.3.1. Phương pháp làm:

Tính theo chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật sẽ là chiều dài cộng chiều rộng tất cả nhân với 2.

C = (a + b) x 2

3.3.2. Bài tập

Bài 1: Tính chu vi của hình chữ nhật ghép bởi 3 hình vuông biết mỗi viên gạch hình vuông có cạnh bằng 15cm (hình vẽ dưới)

Tính chu vi của các hình

3.3.3. Đáp án

Tính chiều dài của hình chữ nhật, sau đó tính chu vi của hình chữ nhật

Chiều dài hình chữ nhật là: 15 x 3 = 45cm

Chu vi của hình chữ nhật là: (45 + 15) x 2 = 120cm

Vậy chu vi hình chữ nhật là 120cm

Để học tốt toán lớp 3 chu vi hình vuông, học sinh cần thuộc công thức tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông nhằm áp dụng đối với các bài toán cơ bản và mở rộng nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *