Vietnam
1800 234 235

Công văn 4945 / BGDĐT

Ngày 28 tháng 10 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 4945 / BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chế độ, chính sách trong thời kỳ phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, triển khai một số nội dung của Hệ thống công việc như sau:

  • Mô hình làm việc của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong điều kiện thực hiện các quy định về phòng chống dịch và thực hiện trực tuyến và các hình thức dạy học thích ứng với dịch Covid-19 cần phù hợp với các quy định hiện hành.

Hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc quản lý, sử dụng đội ngũ trong quá trình dạy học nhằm thích ứng với dịch Covid-19. Đảm bảo tuân thủ các quy định về hệ thống làm việc của giáo viên trực tuyến, giáo viên không trực tiếp tham gia giảng dạy trực tuyến và nhân viên hỗ trợ và dịch vụ. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *