Vietnam
1800 234 235

Danh sách quyên góp bằng hiện vật

Mẫu số C63-X: Bảng kê đóng góp bằng hiện vật là chứng từ kế toán xác nhận các khoản đóng góp bằng hiện vật của nhân dân theo quyết định của Ủy ban nhân dân thị xã.Đây là biểu mới nhất ban hành kèm theo Thông tư 70/2019 / TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 03/10/2019. Đây là nội dung chi tiết, mời các bạn xem và tải tài liệu tại đây.Khu vực………………………….UBND xã ………………Mã QHNS: ……………………Mẫu: C63-X (ban hành kèm theo văn bản số 70/2019 / TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tài chính)Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *