Vietnam
1800 234 235

Hướng dẫn 12

Ngày 23/7/2021, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị số 12-CT / TU về việc tăng cường nhiều giải pháp thực hiện Chỉ thị số 16 / CT-TTg. Vì vậy, hướng dẫn 16 vẫn được áp dụng, nhưng ở mức độ cao hơn.

Chỉ thị 12-CT / TU hướng dẫn thực hiện 4 biện pháp tăng cường, được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

  • Các biện pháp được đề cập trong Chỉ thị 16 (được mô tả trong Công văn 2279 / UBND-VX) sẽ tiếp tục được áp dụng trong trường hợp không có thay đổi hoặc chỉ thị mới trong Chỉ thị 12.

Các biện pháp áp dụng mạnh mẽ hơn trong Chỉ thị 12 sẽ được áp dụng cho Chỉ thị 12. Thành phố Hồ Chí Minh*

Đảng Cộng sản Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *