Vietnam
1800 234 235

Bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 1

In bài tập toán lớp 1

bai tap on o nha mon toan lop 1

Bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 1

1. Bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 1, bộ số 1:

Bài 1: Tính:

17 – 4 =

19 – 5 =

19 – 3 + 1 =

19 – 7 + 4 =

12 + 3 =

11 + 6 =

11 + 4 – 3 =

17 + 2 – 5 =

16 – 2 =

12 + 4 =

13 + 4 – 3 =

14 – 3 + 6 =

Bài 2: Dấu >, <, ==””>

10 … 10 + 3

11 + 2…. 2 + 11

9 … 10 + 9

10 … 10 + 0

17 – 4 … 14 – 3

18 – 4 … 12

15 … 15 – 1

17 + 1… 17 + 2

12+ 5 … 16

16 … 19 – 3

15 – 4 … 10 + 1

19 – 3 … 11

Bài 3: Tính:2 + 1 = 1 + 3 = 2 + 2 + 1 = 5 + 0 =1 + 2 = 3 + 1 = 4 + 1 = 0 + 5 =

Bài 4: Hình bên:

bai tap toan lop 1

– Có…….hình tam giác- Có ……hình chữ nhật.

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:

bo bai tap toan lop 1

* Đáp án:

Bài 1 và bài 2: HS tự tính

Bài 3: Tính:

2 + 1 = 3 1 + 3 = 4 2 + 2 + 1 = 5 5 + 0 = 51 + 2 = 3 3 + 1 = 4 4 + 1 = 5 0 + 5 = 5

Bài 4:

– Có 2 hình tam giác- Có 1 hình chữ nhật.

Bài 5: 4 + 1 = 5

2. Bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 1, bộ số 2:

Bài 1: Điền <,> =

3 …… 4 7 …… 7 7 …… 5 9 …… 4 + 1

Bài 2: Viết các số 3; 10 ; 5; 2; 7a. Theo thứ tự từ lớn đến bé:………………………b. Theo thứ tự từ bé đến lớn:……………………….

Bài 3:1 + 3 + 1 = ………. ;2 + 1 + 0 = ……….2 + 2 + 1= ……… ;2 + 0 + 1 = ……

Bài 4:

bai tap on o nha mon toan lop 1

a, Có mấy hình tròn?

b, Có mấy hình tam giác?

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:

bai tap tong hop mon toan lop 1

* Đáp án:

Bài 1

3 <>

7 = 7

7 > 5

9 > 4 + 1

Bài 2:

a. Theo thứ tự từ lớn đến bé: 10, 7, 5, 3, 2b. Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2, 3, 5, 7, 10

Bài 3:1 + 3 + 1 = 52 + 1 + 0 = 32 + 2 + 1= 52 + 0 + 1 = 3

Bài 4:

a, Có 4 hình tròn|b, Có 3 hình tam giác

Bài 5: 3 – 2 = 1

3. Bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 1, bộ số 3:

Bài 1: Số?

bai tap mon toan lop 1 tuyen chon

Bài 2: Viết các số: 7, 2, 8, 6, 4

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:…………………………………………………………………………………………

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:…………………………………………………………………………………………

Bài 3: Điền <> =0 ………. 1 4 ………. 9 3 ………. 2 + 310 ………. 6 7 ………. 7 5 ………. 1 + 43 + 1 ………. 2 4 ………. 4 + 0

Bài 4:

bai tap on o nha mon toan lop 1 moi nhat

Có……….hình tam giácCó……….hình trònCó……….hình vuông

Bài 5. Viết phép tính thích hợp:

a/ Có : 6 viên kẹoĐược cho thêm: 2 viên kẹoCó tất cả: ? viên kẹo

* Đáp án:

Bài 1:0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 109, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

Bài 2:a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2, 4, 6, 7, 8b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 8, 7, 6, 4, 2

Bài 3:0 < 1=”” 4=””>< 9=”” 3=””>< 2=”” +=””>10 > 6 7 =. 7 5 = 1 + 43 + 1 > 2 4 = 4 + 0

Bài 4: Có 7 hình tam giác, có 6 hình tròn, có 5 hình vuông

Bài 5: 6 + 2 = 8

,>,>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *