Vietnam
1800 234 235

Luật bảo hiểm y tế 2008

Luật bảo hiểm y tế năm 2008 Luật số 25/2008 / QH12

Vnemart.com.vn xin giới thiệu Luật số 25/2008 / QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội quy định về bảo hiểm y tế.Hội nghị_______Số: 25/2008 / QH12Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008

luật bảo hiểm y tế

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 51/2001 / QH10; Quốc hội ban hành Luật Bảo hiểm y tế.

Các quy định chung

Điều 1 Phạm vi giám sát và các đối tượng áp dụng1. Luật này quy định cụ thể hệ thống và chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng thanh toán, tiêu chuẩn đóng, trách nhiệm và phương thức bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; mức hưởng bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.2. Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm y tế ở trong và ngoài nước Việt Nam.3. Đạo luật này không áp dụng cho bảo hiểm y tế thương mại.Điều 3 Nguyên tắc bảo hiểm y tế1. Bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm y tế.2. Mức đóng bảo hiểm y tế được xác định bằng tỷ lệ phần trăm trên tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp hoặc mức lương tối thiểu vùng hành chính này (sau đây gọi là mức lương tối thiểu).3. Quyền lợi bảo hiểm y tế căn cứ vào mức độ bệnh và đối tượng được hưởng quyền lợi của chủ hợp đồng bảo hiểm y tế.4. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi bảo hiểm y tế do quỹ bảo hiểm y tế và người tham gia bảo hiểm y tế cùng chi trả.5. Quỹ bảo hiểm y tế được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, cân đối thanh toán và được nhà nước bảo hộ.Điều 4 Chính sách Bảo hiểm Y tế Quốc gia1. Nhà nước đóng hoặc hỗ trợ tiền bảo hiểm y tế cho người cách mạng và một số nhóm xã hội.2. Nhà nước có chính sách ưu đãi đối với hoạt động đầu tư của quỹ bảo hiểm y tế để thực hiện việc bảo toàn và nâng cao giá trị của quỹ. Thu nhập, lợi nhuận quỹ thu được từ hoạt động đầu tư của quỹ bảo hiểm y tế được miễn thuế.3. Nhà nước tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm y tế hoặc đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng.4. Nhà nước khuyến khích đầu tư phát triển kỹ thuật và phương tiện kỹ thuật quản lý bảo hiểm y tế tiên tiến.Điều 5 Cơ quan quản lý bảo hiểm y tế quốc gia1. Chính phủ thống nhất quản lý toàn quốc về bảo hiểm y tế.2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý quốc gia về bảo hiểm y tế trước chính phủ.3. Tất cả các Bộ, Ủy ban và cơ quan ngang Bộ phối hợp với Bộ Y tế trong việc quản lý quốc gia về bảo hiểm y tế trong phạm vi quyền hạn của mình.4. Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ của mình làm tốt công tác quản lý quốc gia về bảo hiểm y tế trên địa bàn.

Ai đóng bảo hiểm y tế, mức chi trả, trách nhiệm và phương thức chi trả

Điều 13 Phí bảo hiểm Y tế và Trách nhiệm1. Phí và nghĩa vụ bảo hiểm y tế như sau:a) Mức đóng hàng tháng đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 12 của Luật này tối đa là 6% tiền lương tháng của người lao động, trong đó người sử dụng lao động trả 2/3 mức lương tháng, người lao động trả 1 / 3. Người lao động và người sử dụng lao động trong thời gian nghỉ việc sinh con, nuôi con nhỏ dưới 4 tháng theo quy định không phải đóng bảo hiểm. Trong thời gian tham gia BHYT liên tục được hưởng chế độ BHYT;b) Mức đóng hằng tháng của các đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 12 của Luật này không quá 6% mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng;c) Mức đóng hằng tháng của các đối tượng quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 12 của Luật này không quá 6% mức lương tối thiểu do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng;d) Mức đóng hằng tháng của các đối tượng quy định tại Điều 12 khoản 8 của Luật này không quá 6% mức trợ cấp thất nghiệp do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng;đ) Mức trả hàng tháng cho các đối tượng quy định tại các điều 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 của Luật này không quá 6% mức lương tối thiểu của Nhà nước. ngân sách;e) Mức đóng hàng tháng đối với đối tượng quy định tại khoản 19 Điều 12 của Luật này không quá 6% mức lương tối thiểu do cơ sở, tổ chức, đơn vị cấp học bổng chi trả;g) Mức đóng hàng tháng của đối tượng quy định tại Điều 12, các khoản 20, 21 và 22 của Luật này không quá 6% mức lương tối thiểu mà đối tượng đang đóng;Tài chính nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại Điều 12 khoản 20 và 21 của Luật này và đối tượng quy định tại Điều 12 khoản 22 của Luật này có mức sống trung bình;h) Mức trả hàng tháng đối với những người quy định tại Điều 12 khoản 23 của Luật này không quá 6% mức lương tối thiểu mà người lao động phải trả;i) Mức đóng hằng tháng đối với đối tượng quy định tại Điều 12 khoản 24 của Luật này tối đa là 6% mức lương tối thiểu của đối tượng;k) Mức đóng hàng tháng đối với các đối tượng quy định tại Điều 12 khoản 25 của Luật này không quá 6% mức lương tối thiểu.2. Trường hợp đồng thời một người thuộc nhiều đối tượng khác nhau tham gia bảo hiểm y tế quy định tại Điều 12 của Luật này thì đơn vị đầu tiên theo thứ tự của các đối tượng đóng bảo hiểm y tế. Điều 12 của Luật này.Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật này có một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc từ ba tháng trở lên thì đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động xác định thời hạn. Mức lương và mức lương cao nhất.3. Chính phủ quy định cụ thể mức chi trả và hỗ trợ quy định tại khoản 1 của điều này.Điều 14 Tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế1. Đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì căn cứ đóng bảo hiểm y tế là tiền lương tháng theo ngạch, phụ cấp ngạch, bậc, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu không tí nào).2. Đối với người lao động hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của người sử dụng lao động thì căn cứ đóng bảo hiểm y tế là tiền lương, tiền công tháng được quy định trong hợp đồng lao động.3. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp thất nghiệp hàng tháng thì căn cứ đóng bảo hiểm y tế là mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp thất nghiệp hằng tháng.4. Đối với các đối tượng khác, mức đóng bảo hiểm y tế theo mức lương tối thiểu.5. Tiền lương, tiền công tính đóng bảo hiểm y tế tối đa bằng 20 lần mức lương tối thiểu.Chủ tịch Quốc hộiNguyễn phú trọngTải xuống tệp để biết thêm chi tiết.Bằng cách chia sẻ:

  • Lượt tải: 9.249

Lượt xem: 10.710 Đăng bởi: Congress Kích thước: 299.8 KB Liên kết tải xuống

Liên kết tải xuống chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Các tài liệu tham khảo khácChủ đề liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *