Luật cư trú: Luật số 68/2020 / QH14

Luật cư trú 2020 Luật số: 68/2020 / QH14

Ngày 13/01/2021, Quốc hội đã ban hành Luật Cư trú số 68/2020 / QH14. Đạo luật cư trú 2020 thay thế Đạo luật cư trú 2006 và Đạo luật cư trú sửa đổi 2013. Luật Cư trú gồm 7 chương, 38 điều quy định quyền của công dân Việt Nam thực hiện quyền tự do cư trú trong nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đăng ký, quản lý cư trú; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân, cơ quan, tổ chức trong quản lý đăng ký hộ khẩu.

Từ ngày 1/7/2021, công dân đăng ký thường trú, tạm trú sẽ không cấp mới sổ hộ khẩu, sổ đăng ký tạm trú. Cơ quan đăng ký hộ khẩu sẽ cập nhật nơi đăng ký thường trú, nơi tạm trú mới, thời hạn tạm trú và các thông tin khác của người đăng ký vào cơ sở dữ liệu hộ khẩu.

– Các hoạt động sống bị cấm không được kiểm soát hiện nay:

  • Truy cập bất hợp pháp, khai thác, phá hủy, cản trở, phá vỡ, thay đổi, xóa, phân phối hoặc cung cấp thông tin trong cơ sở dữ liệu dân cư;

Không tiếp nhận, chậm tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, văn bản, hộ khẩu hoặc có hành vi sách nhiễu khác; Việc xóa đăng ký thường trú, tạm trú nếu không thực hiện hoặc không thực hiện việc đăng ký hộ khẩu theo thời hạn đăng ký hộ khẩu của công dân là vi phạm pháp luật. – Việc ly thân sau khi ly hôn không cần có sự đồng ý bằng văn bản của vợ hoặc chồng.

Hội nghị – – – –

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *