Luyện từ và câu – Tuần 1 trang 3 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1

Gạch dưới các từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ sau :

1. Gạch dưới các từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ sau :

Tay em đánh răng

Răng trắng hoa nhài.

Tay em chải tóc

Tóc ngời ánh mai.

2. Viết tên những sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ, câu văn dưới đây vào ô thích hợp :

Câu

Sự vật A

Từ so sánh

Sự vật B

a) M:

Hai bàn tay em

Như hoa đầu cành.

hai bàn tay em

như

hoa đầu cành

b) Mặt biển sóng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch.

như

a) Cánh diều như dấu “á”

Ai vừa tung lên tròi

như

d) Ơ cái dấu hỏi

Trông ngộ ngộ ghê

Như vành tai nhỏ

Hỏi rồi lắng nghe.

như

3. Viết lại hình ảnh so sánh mà em thích ở bài tập 2. Giải thích vì sao em thích hình ảnh đó.

TRẢ LỜI:

1. Gạch dưới các từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ sau :

Tay em đánh răng

Răng trắng hoa nhài

Tay em chải tóc

Tóc ngời ánh mai

2. Viết tên những sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ, câu văn dưới đây vào ô thích hợp :

Câu

Sự vật A

Từ so sánh

Sự vật B

a) M:

Hai bàn tay em

Như hoa đầu cành.

hai bàn tay em

như

hoa dâu cành

b) Mặt biển sóng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch.

Mặt biển

như

tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch

c) Cánh diều như dấu “á”

Ai vừa tung lên tròi

Cánh diều

như

dấu “á”

d) Ơ cái dấu hỏi

Trông ngộ ngộ ghê

Như vành tai nhỏ

Hỏi rồi lắng nghe.

dấu hỏi

như

vành tai nhỏ

3. Viết lại hình ảnh so sánh mà em thích ở bài tập 2. Giải thích vì sao em thích hình ảnh đó.

Em thích hình ảnh so sánh cái dấu hỏi với vành tai nhỏ vì hình ảnh so sánh đó vừa hay vừa chính xác.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK – Tiếng Việt 3 – Xem ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *