Mẫu báo cáo thu đảng phí mới nhất

Biên bản thu Đảng phí là biểu mẫu được lập để ghi lại việc thu Đảng phí của các Đảng viên.

Nội dung báo cáo thu đảng phí ghi rõ đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo, thời gian báo cáo, nội dung báo cáo. Ngoài ra, các đảng viên cũng thảo luận về bản kiểm điểm đảng viên cuối năm. Vậy đây là nội dung chi tiết, bạn đọc cùng tham khảo và tải ví dụ tại đây.

Đơn vị báo cáo: ……………………

Đơn vị báo cáo: ………… ..

Đảng Cộng sản Việt Nam

Báo cáo Thu và Thanh toán Đảng phí

Tháng …………. (Hoặc) Quý …… .năm ……

TT

Mục tiêu

đơn vị

đếm

mã số

con số

Đảng bộ

Phường

thành phố

Đảng bộ

xí nghiệp

Đảng bộ

khác

Thêm vào

Viết

Chú

Một loại

loại bỏ

giản dị

Đầu tiên

2

3

4 = 1 + 2 + 3

Thứ hai

Một thế hệ

Tổng số đảng viên cuối kỳ báo cáo

Mọi người

01

hai

Đảng phí được tính cho các chi nhánh cấp báo cáo

đồng

Đầu tiên

kỳ báo cáo

đồng

02

2

Từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo

đồng

03

số ba

Khấu trừ và thanh toán đảng phí ở tất cả các cấp

đồng

Đầu tiên

Kỳ báo cáo (05 + 06 + 07)

đồng

04

1.1

Đảng đoàn, Đảng bộ

đồng

05

1,2

Tổ chức cơ sở đảng

đồng

06

1,3

mức trên cơ sở

đồng

07

2

Từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo (09 + 10 + 11)

đồng

08

2.1

Đảng đoàn, Đảng bộ

đồng

09

2,2

Tổ chức cơ sở đảng

đồng

mười

2.3

mức trên cơ sở

đồng

11

Bốn

Đảng phí trả cho cấp trên

đồng

Đầu tiên

Số tiền phải trả trong kỳ báo cáo (ngày 2 tháng 4)

đồng

thứ mười hai

2

Từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo (03/08)

đồng

13

3

Số dư nợ cuối kỳ báo cáo

đồng

14

………., ngày tháng năm…

Người sáng lập (chữ ký, họ tên)

T / M Đảng ủy (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *