Vietnam
1800 234 235

Nghị quyết 93/2015 / QH13

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 93/2015 / QH13 thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. vì thế:– Người lao động có quyền bảo lưu thời gian đóng bảo đảm xã hội để được hưởng lương hưu bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động.- Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau năm 2001 nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau năm 2001 không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội dưới 20 năm thì được hưởng một lần. bảo hiểm xã hội.Ngoài ra, Nghị quyết số 93/2015 / QH13 cũng quy định mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với các trường hợp đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện, tính hằng năm như sau:- 1,5 tháng là mức bình quân tiền lương tháng hoặc thu nhập tháng của những năm trước năm 2014 đã đóng BHXH.- 02 tháng lương bình quân tháng hoặc thu nhập hàng tháng cho các năm đóng góp sau năm 2014.

Nghị quyết số 93/2015 / QH13 – Hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội một lần

Hội nghị – – – –Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *