Vietnam
1800 234 235

Phụ cấp giáo viên được tính như thế nào

Bộ LĐ-TB & XH đang xây dựng Thông tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 113/2015 / NĐ-CP quy định về phụ cấp nhà giáo. Theo đó, phụ cấp giáo viên sẽ được tính theo công thức sau:

Hướng dẫn mới về cách tính phụ cấp giáo viên

Tại dự thảo này, Bộ LĐ-TB & XH đã làm rõ công thức tính phụ cấp giáo viên trong các cơ sở giáo dục trên cả nước. Ví dụ như sau:

1. Phụ cấp đặc biệt cho giáo viên dạy toàn diện:

Phụ cấp chuyên cần = {[hệ số lương chia theo ngạch, bậc + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] × lương cơ sở} / [giờ dạy cố định hàng năm / 12 (tháng)] x tháng Thực tế toàn diện giờ dạy x 10%.Ví dụ: Bà Nguyễn Thị A là giáo viên phổ thông một trường đại học, hệ số lương hiện hưởng 4,98; phụ cấp thâm niên trên 5% hiện hưởng; mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng; giờ dạy tiêu chuẩn một năm là 450 giờ; một tháng thực hành. Giờ dạy toàn diện là 20 giờ. Mức trợ cấp hàng tháng cụ thể mà bà Nguyễn Thị A được hưởng được tính như sau:Phụ cấp đặc biệt = [(4,98 + 5% x 4,98) x 1.210.000 đồng] / [450 giờ / 12 tháng (tháng)] x 20 giờ x 10% = 337.445 đồng.

Lưu ý: Từ ngày 07/01/2017 mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng.

2. Đối xử ưu đãi đối với giáo viên khuyết tật

Phụ cấp ưu đãi = [hệ số lương sin + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt ngạch (nếu có)] × lương cơ sở × phụ cấp ưu đãi.Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn C là giáo viên dạy khuyết tật lớp chuyên biệt dành cho người tàn tật được hưởng phụ cấp ưu đãi 70%, hệ số lương hiện hưởng là 3,66, mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng. Mức trợ cấp ưu đãi hàng tháng của ông Nguyễn Văn C được tính như sau:Phụ cấp ưu đãi = 3,66 x 1.210.000 đồng x 70% = 3.100.020 đồng.

Lưu ý: Từ ngày 07/01/2017 mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng.

3. Phụ cấp trách nhiệm công việc hàng tháng

Phụ cấp trách nhiệm công việc = (Phụ cấp trách nhiệm công việc được hưởng × Mức lương cơ bản) / [Giờ dạy bình thường mỗi năm / 12 (tháng)] × Giờ dạy thực tế cho người khuyết tật trong tháng hiện tại.Ví dụ 1: Trường hợp ông Nguyễn Văn D tại Ví dụ 1 Khoản 1 Điều này được hưởng phụ cấp trách nhiệm công tác bậc 0,3. Mức phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn D được tính như sau:Phụ cấp Trách nhiệm Công việc = (0,3 x 1,210,000 VND) / [480 giờ / 12 (tháng)] x 20 giờ = 181,500 VND.

Lưu ý: Từ ngày 07/01/2017 mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng.

Ngoài ra, dự thảo thông tư quy định công thức tính nhiều loại phụ cấp khác đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *