Vietnam
1800 234 235

Quy tắc ứng xử mới nhất trên mạng xã hội

Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội theo Quyết định số 874 / QĐ-BTTTT

Bộ quy tắc ứng xử mạng xã hội mới nhất hiện nay được ban hành kèm theo Quyết định số 874 / QĐ-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.Mục đích của việc thiết lập bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội là thiết lập các chuẩn mực đạo đức về hành vi và ứng xử trên mạng xã hội nhằm giáo dục người dùng nhận thức hành vi và nuôi dưỡng thói quen tích cực. Do đó, Quy tắc áp dụng cho ba nhóm chủ đề sau:

  • Việc sử dụng mạng xã hội của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên các cơ quan nhà nước;

Tổ chức, cá nhân khác sử dụng mạng xã hội Nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam.

Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

(Công bố kèm theo Quyết định số 874 / QĐ-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Chương một

mục đích, chủ đề, phạm viĐiều 1 Mục đích1. Tạo điều kiện để mạng xã hội ở Việt Nam phát triển lành mạnh, bảo đảm quyền tự do cá nhân, tự do thương mại, không phân biệt đối xử với các nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, tuân thủ các chuẩn mực, thông lệ và điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia;2. Hình thành các chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, rèn luyện thói quen ứng xử tích cực của người sử dụng mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh ở Việt Nam.Điều 2 Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng1. Phạm vi áp dụng của bộ quy tắc này: hành vi của cá nhân, tổ chức trên mạng xã hội;2. Đối tượng áp dụng: Luật này áp dụng cho 03 nhóm đối tượng: (i) Cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng mạng xã hội; (ii) Tổ chức, cá nhân khác sử dụng mạng xã hội; (iii) Nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội Việt Nam.

Chương hai

Nội dung của Quy tắc Ứng xửĐiều 3. Quy tắc ứng xử chungQuy tắc ứng xử chung là quy tắc áp dụng cho tất cả các nhóm người:1. Tôn trọng và tuân thủ các quy định của pháp luật: Tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.2. Quy tắc lành mạnh: Hành vi, cách ứng xử trên mạng xã hội phù hợp với giá trị đạo đức, văn hóa và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.3. Quy tắc bảo mật và an toàn thông tin: Tuân thủ các quy định và hướng dẫn về bảo mật và an toàn thông tin.4. Quy tắc trách nhiệm: chịu trách nhiệm về các hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, phối hợp với các bộ phận chức năng để xử lý các hành vi, nội dung thông tin vi phạm pháp luật.Điều 4 Quy tắc ứng xử cho tổ chức và cá nhân1. Trước khi đăng ký, tham gia mạng xã hội phải hiểu và tuân thủ các điều khoản sử dụng của nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội.2. Khi sử dụng mạng xã hội, nên sử dụng họ, tên thật của cá nhân, tên thật của tổ chức, cơ sở và đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ để xác minh nickname, địa chỉ website, thông tin liên hệ.3. Thực hiện các biện pháp tự quản lý, bảo vệ tài khoản mạng xã hội, đồng thời thông báo kịp thời cho các bộ phận liên quan và nhà cung cấp dịch vụ khi tài khoản của tổ chức, cá nhân mất kiểm soát hoặc bị giả mạo, mạo danh, sử dụng vào mục đích không lành mạnh, ảnh hưởng an ninh quốc gia, an toàn xã hội., ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.4. Chia sẻ thông tin với các nguồn chính thức và đáng tin cậy.5. Ứng xử phù hợp với giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam; không dùng ngôn từ kích động thù địch, kích động bạo lực, phân biệt đối xử, phân biệt vùng miền, giới tính, tôn giáo.6. Không đăng tải nội dung vi phạm pháp luật, thông tin gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; sử dụng ngôn từ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục; tung tin giả, tin giả; quảng cáo, cung cấp dịch vụ trái phép … gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội.7. Khuyến khích sử dụng mạng xã hội để quảng bá, phát huy con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam tốt đẹp, chia sẻ thông tin tích cực, gương người tốt, việc tốt.8. Vận động các thành viên trong gia đình, bạn bè và những người xung quanh tham gia giáo dục, bảo vệ trẻ em và người chưa thành niên sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, lành mạnh.Điều 5 Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên cơ quan nhà nước1. Cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên các cơ quan nhà nước thực hiện các quy định tại Điều 4 của Luật này.2. Tuân thủ các quy định về cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin mạng xã hội.3. Khi có ý kiến ​​trái chiều, thông tin trái pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực quản lý … của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thì thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý, trả lời và giải quyết dứt điểm. kịp thời.Điều 6 Quy tắc ứng xử cho các cơ quan nhà nước1. Thực hiện các quy định của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 4 của Bộ luật này.2. Chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài khoản mạng xã hội, thông báo kịp thời cho nhà cung cấp dịch vụ khi tài khoản của cơ quan, tổ chức bị mất kiểm soát hoặc bị giả mạo.3. Thông tin cung cấp trên mạng xã hội được đồng bộ và thống nhất với thông tin cung cấp trên các phương tiện thông tin chính thống khác.4. Bạn nên phản hồi các bình luận trên mạng xã hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức mình.Điều 7 Quy tắc ứng xử dành cho các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội1. Công bố rõ ràng các điều khoản dịch vụ, bao gồm tất cả các quyền và nghĩa vụ của nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng.2. Ban hành, công bố các biện pháp phát hiện, thông báo và phối hợp các cơ quan có thẩm quyền xử lý, ngăn chặn, loại bỏ nội dung thông tin vi phạm bản quyền, bất hợp pháp.3. Nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội khi nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền về việc gỡ bỏ thông tin vi phạm bản quyền, bất hợp pháp thì có trách nhiệm phối hợp với tổ chức, cá nhân sử dụng mạng xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.4. Hướng dẫn người sử dụng mạng xã hội, hỗ trợ và bảo vệ các “nhóm dễ bị tổn thương” trong xã hội (người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em, người chưa thành niên, người tàn tật …) sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh, tránh bóc lột, lạm dụng tinh thần trên mạng xã hội và bạo lực; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và phát triển lành mạnh của trẻ em và người chưa thành niên trên mạng xã hội theo quy định của pháp luật Việt Nam.5. Tôn trọng quyền được bảo vệ thông tin của người sử dụng, không thu thập thông tin cá nhân khi chưa được sự đồng ý của chủ thể thông tin, không cung cấp thông tin người sử dụng dịch vụ cho bên thứ ba.

chương thứ ba

Tổ chức thực hiệnĐiều 8 Triển khai và Thực hiện1. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thực hiện, phổ biến nội dung của Quy tắc này theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và Quy tắc này, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của mình và phù hợp với đặc điểm của cơ quan, tổ chức. về đảm bảo an toàn. Sức khỏe của những kẻ “yếu bóng vía” khi sử dụng mạng xã hội.2. Khuyến khích người sử dụng, nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội thực hiện đầy đủ nội dung của Quy tắc này và công bố, phổ biến rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân sử dụng mạng xã hội khác.Điều 9. Điều khoản thi hànhBộ Quy tắc này được phân phối cho tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để nghiên cứu, xem xét, chỉnh sửa toàn diện.Bằng cách chia sẻ:

  • Tải: 195

Trường nhìn: 360 Nhà xuất bản: Bộ Thông tin và Truyền thông Dung lượng: 136,4 KB Liên kết tải xuống

Liên kết tải xuống chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Tìm hiểu thêm: Quyết định 874 / QĐ-BTTTTCác tài liệu tham khảo khácChủ đề liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *