Vietnam
1800 234 235

Quyết định 828 / QĐ

Quyết định số 828 / QĐ-BHXH về Quản lý chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Quyết định số 828 / QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định việc quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cũng như chi trả, thanh quyết toán đối với người lao động, người sử dụng lao động và cá nhân tham gia chương trình bảo hiểm xã hội của.Ngoài ra, Quyết định số 828 năm 2016 quy định thêm, Bưu điện tỉnh tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHTN cho người hưởng thông qua tài khoản cá nhân và tiền mặt của người hưởng theo hợp đồng đã ký với BHXH tỉnh.

Một số điểm chính trong quyết định 828 / QĐ-BHXH

1. Nguyên tắc quản lý, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo Quyết định số 828Do đó, việc quản lý và thanh toán hệ thống bảo hiểm cần tuân thủ các nguyên tắc sau: đúng hệ thống và chính sách hiện hành, đúng đối tượng, đảm bảo thanh toán đầy đủ và đúng hạn hợp đồng của người được bảo hiểm. Quản lý thống nhất, công khai, minh bạch việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp.2. Quản lý đối tượng hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng theo Quyết định số 828 / BHXHBảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội cấp huyện có trách nhiệm quản lý các đối tượng sau:

 • Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, quản lý, chỉ đạo điều hành việc hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng (không bao gồm người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp);

BHXH tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trong việc quản lý đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trên phạm vi địa bàn tỉnh quản lý; BHXH quận, huyện có trách nhiệm quản lý người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng thuộc thẩm quyền, tổng hợp các trường hợp giảm, miễn, di chuyển … 3. Tổ chức chi trả theo Quyết định số 828 của BHXH tỉnhQuyết định số 828 giao BHXH tỉnh, BHXH huyện thực hiện chi trả phí cho người hưởng theo chế độ sau:

 • Bảo hiểm xã hội tỉnh: ốm đau, thai sản; trợ cấp một lần khi bị tai nạn lao động, ốm đau; trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chi hỗ trợ sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình, giám định thương tật, bệnh tật …. ..

Bảo hiểm xã hội khu vực: chi trả chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động (bao gồm cả nghỉ sau ốm đau, thai sản và sau khi điều trị ổn định bệnh nghề nghiệp, thương tật, bệnh tật) và chi trả tiền BHXH một lần cho người hưởng BHXH một lần. hàng tháng. Quyền lợi bảo hiểm ra nước ngoài định cư … 4. Phương thức, phương thức đóng BHXH, BHTN.Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được chi trả theo Quyết định số 828 / QĐ-BHXH sẽ được chi trả như sau:

 • thông qua người sử dụng lao động;

thông qua tài khoản ngân hàng cá nhân của nhân viên; tiền mặt trực tiếp. Về phương thức chi trả: BHXH đóng trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản cá nhân theo phân quyền của người hưởng. Khi chi trả trợ cấp cho người sử dụng lao động, cơ sở dạy nghề chuyển tiền vào tài khoản của đơn vị (đơn vị không thực hiện bằng tiền mặt).

Nội dung Nghị quyết 828 / QĐ-BHXH được chúng tôi tổng hợp trong mục lục sau

Chương 1 Các quy định chung

 • Điều 1 Phạm vi và đối tượng

Điều 2 Quy định đối với các từ viết tắt và cụm từ Điều 3 Trách nhiệm quản lý và chi trả trợ cấp BHXH, BHTN Điều 4 Nguyên tắc quản lý và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp Điều 5. Nguồn kinh phí và nội dung chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp Điều 6. Hệ thống hình thức, biểu mẫu và sổ chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội.

Chương II Quản lý người thụ hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng

Phần 1 Phân cấp Quản lý Người thụ hưởng

 • Điều 7 Phân cấp quyền quản lý của người thụ hưởng

Điều 8 Các biện pháp quản lý người thụ hưởng Điều 9 Quản lý dữ liệu người thụ hưởng

Phần 2 Quy trình quản lý người thụ hưởng

 • Điều 10 Người thụ hưởng các khoản nhờ thu sau hơn 6 tháng phải thông báo cho người thụ hưởng và tiếp tục quá trình in danh sách chi trả

Điều 11 Người nhận giảm bớt thủ tục kê khai, người nhận tương lai trên 6 tháng tạm dừng thủ tục in và phát bảng kê chi. Điều 12. Trách nhiệm quản lý của cơ quan BHXH và Bưu điện đối với người thụ hưởng Điều 13 Trách nhiệm của người thụ hưởng và người được ủy quyền

Chương III Tổ chức và chi trả bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp

Phần 1 Phân cấp Thanh toán

 • Điều 14 Phân cấp nội dung thanh toán

Điều 15 Phương thức và Hình thức Thanh toán Điều 16 Các tổ chức thanh toán và quyết toán

Mục 2 Quy trình đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng

 • Điều 17. Trách nhiệm của BHXH tỉnh

Điều 18 Nhiệm vụ của BHXH huyện Điều 19 Nhiệm vụ của Bưu điện Điều 20. Trách nhiệm của người thụ hưởng Điều 21 Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính cho người thụ hưởng

Mục 3 Quy trình chi trả BHXH một lần

 • Điều 22. Cơ quan bảo hiểm xã hội trả tiền bảo hiểm xã hội một lần

Điều 23 Nộp quỹ BHXH một lần qua Bưu điện Điều 24. Trách nhiệm của người thụ hưởng

Phần 4 Thủ tục thanh toán cho trợ cấp ốm đau, thai sản, phục hồi chức năng và phục hồi chức năng

 • Điều 25. Chi trả trợ cấp ốm đau, thai sản và DSPHSK thông qua người sử dụng lao động

Điều 26 Cơ quan BHXH chi trả chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK cho người lao động qua tài khoản cá nhân Điều 27 Quyền lợi thai sản đối với người lao động nghỉ việc trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi

Phần 5. Quy trình thanh toán quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp

 • Điều 28 Chi trả trợ cấp thất nghiệp

Điều 29 Phí hỗ trợ học nghề Điều 30 Chi hỗ trợ đào tạo, phát triển và nâng cao kỹ năng nghề để duy trì việc làm của người lao động

Mục 6 Thủ tục khấu trừ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp để thực hiện quyết định khấu trừ của cơ quan có thẩm quyền

 • Điều 31 Nhiệm vụ của BHXH huyện

Điều 32 Trách nhiệm của BHXH tỉnh Điều 33 Trách nhiệm của Bưu điện Điều 34 Trách nhiệm của người thụ hưởng Điều 35 Trách nhiệm của cơ quan ra quyết định khấu trừ

Chương 4: Tổ chức và Thực hiện

 • Điều 36 Nội dung chuyển tiếp

Điều 37 Trách nhiệm của Đơn vị

Các phụ lục, biểu kèm theo Quyết định 828 / QĐ-BHXH

 • Đính kèm 01: Phiếu chi BHXH, BHTN và Danh mục sổ nghiệp vụ

Phụ lục 02: Hướng dẫn nội dung, sản xuất và sử dụng biểu và sổ trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và sổ nghiệp vụ Mẫu 1a-CBH: Thông báo chuyển tiền chi trả bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp Mẫu số 1b-CBH: Thông báo về việc Thanh toán Trợ cấp An sinh Xã hội Mẫu 2-CBH: Tóm tắt các Quyền lợi An sinh Xã hội được Trả hàng tháng Mẫu 3-CBH: Tăng và Giảm Trợ cấp Lương hưu và An sinh Xã hội hàng tháng Mẫu 4-CBH: Báo cáo Chi tiêu Phúc lợi An sinh Xã hội Mẫu số 5-CBH: Báo cáo số tiền đóng bảo hiểm y tế hàng tháng cho người hưởng trợ cấp an sinh xã hội và thất nghiệp Mẫu số 6-CBH: Biên nhận Trợ cấp Hưu trí và An sinh Xã hội Mẫu số 7-CBH: Danh sách những người hưởng lợi không nhận được trợ cấp an sinh xã hội hàng tháng Bảng 8-CBH: Tổng hợp lương hưu và trợ cấp an sinh xã hội hàng tháng của người nhận Mẫu số 9a-CBH: Danh sách Giảm Lương hưu Hàng tháng và Trợ cấp An sinh Xã hội Mẫu số 9b-CBH: Danh sách Giảm Lương hưu Hàng tháng và Trợ cấp An sinh Xã hội Mẫu số 9c-CBH: Danh sách đối tượng hưởng chế độ BHXH hàng tháng, thay đổi địa điểm thu, phương thức thu Mẫu số 10-CBH: Danh sách Báo Tiếp tục In Danh sách thanh toán Mẫu 11-CBH: Danh sách các tờ báo làm tăng phúc lợi an sinh xã hội hàng tháng Mẫu danh sách điều chỉnh trợ cấp BHXH hàng tháng Mô hình danh sách thông báo để cắt giảm phúc lợi và tạm dừng phúc lợi an sinh xã hội hàng tháng Mẫu 14-CBH: Thông báo Về việc Tạm ngừng In Danh sách Phí An sinh Xã hội Hàng tháng Mẫu 15-CBH: Dịch vụ Quản lý Người thụ hưởng và Thanh toán Trợ cấp An sinh Xã hội qua Hệ thống Bưu điện Mẫu 16-CBH: Đơn xin Thanh toán An sinh Xã hội Sau khi Người thụ hưởng qua đời Mẫu số 17-CBH: Mẫu đơn truy xuất các khoản tiền phúc lợi an sinh xã hội chưa thanh toán Mẫu số 18-CBH: Thông báo thay đổi thông tin người thụ hưởng Mẫu số 19-CBH: Yêu cầu Trốn hạn và Tiếp tục Nhận các Quyền lợi An sinh Xã hội Mẫu số 20-CBH: Bằng chứng về Biên lai, Tiền lương hưu, Trợ cấp An sinh Xã hội Mẫu 21-CBH: Thông báo về việc Khấu trừ Tiền lương hưu và Trợ cấp An sinh Xã hội Mẫu 22-CBH: Mẫu đơn phúc lợi an sinh xã hội một lần Mẫu số 23-CB: Danh sách người lao động không được hưởng chế độ ốm đau, thai sản Mẫu số 24-CBH: Đơn Đăng ký Trả trước Mẫu số 25-CBH: Danh sách lao động được đào tạo Mẫu số 26-CBH: Phiếu chi Mời bạn tải về chi tiết Quyết định 828 / QĐ-BHXH và biểu mẫu được công bố.Bằng cách chia sẻ:

 • Tải: 724

Lượt xem: 1.402 Cơ quan cấp: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Kích thước: 2 MB Liên kết tải xuống

Liên kết tải xuống chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Tìm hiểu thêm: An sinh xã hội An sinh xã hộiCác tài liệu tham khảo khácChủ đề liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *