Sửa đổi Luật các tổ chức tín dụng 2017

Ngày 20 tháng 11 năm 2017, Quốc hội đã biểu quyết sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Các tổ chức tín dụng. Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của “Luật Các tổ chức tín dụng” sẽ có hiệu lực từ ngày 15/01/2018. Luật bổ sung sửa đổi có nhiều điểm mới, cụ thể mời các bạn tham khảo và tải về Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 tại đây.

Hội nghị – – – –

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *