Vietnam
1800 234 235

Thông tư 01/2018 / TT

Ngày 08/01/2018, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2018 / TT-BNV, Chỉ thị số 101/2017 / NĐ-CP về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Thông báo sẽ có hiệu lực vào ngày 01/03/2018.

Theo đó, “Thông báo” hướng dẫn việc xây dựng, bồi dưỡng kiến ​​thức, kỹ năng nghề nghiệp hàng năm; in, cấp, quản lý và sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng; tổ chức đào tạo ở nước ngoài cho cán bộ, công chức, viên chức bằng ngân sách nhà nước.

Bộ Nội vụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *