Vietnam
1800 234 235

Thông tư 24/2016 / TT

Thông tư số 24/2016 / TT-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho đối tác thanh tra giáo dục

Thông tư 24/2016 / TT-BGDĐT hướng đến các đối tượng như cộng tác viên thanh tra giáo dục, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và các cá nhân có nhu cầu. Nội dung bồi dưỡng cán bộ thanh tra giáo dục tập trung vào kỹ năng tiếp công dân, giải quyết đơn thư; tham gia hoạt động thanh tra giáo dục, kỹ năng giải quyết đơn thư, khiếu nại.Thông tư số 24/2016 về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra ngành giáo dục quy định:– Kỹ năng tham gia hoạt động thanh tra giáo dục, bao gồm kỹ năng lập kế hoạch; thu thập, xác thực, đánh giá thông tin, chứng cứ; lập biên bản, báo cáo, kết luận cuộc họp; lập biên bản vi phạm hành chính giáo dục; lập kết luận thanh tra;- Về kỹ năng tiếp công dân và xử lý đơn thư, Thông tư 24 quy định rõ các kỹ năng nhận biết; nghe, ghi âm thông tin liên lạc; hướng dẫn công dân về thẩm quyền tiếp nhận đơn, thư; tiếp nhận thông tin, tài liệu, chứng cứ; báo cáo nội dung tiếp công dân; phân loại, xử lý đơn thư.- Về kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thông tư số 24 của Bộ Giáo dục tập trung vào kỹ năng thụ lý, xem xét đơn; kỹ năng xử lý, xác minh và kiểm tra đơn khiếu nại; hợp tác với người khiếu nại, tố cáo; ban hành, công bố quyết định giải quyết khiếu nại. và tố cáo; Xây dựng và quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo.Lớp bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra giáo dục theo Thông tư 24/2016 / BGDĐT có thời lượng 75 giờ, gồm 25 tiết lý thuyết, 25 tiết thực hành và 25 tiết viết luận, tìm hiểu thực tế. Khung Chương trình Đào tạo Thanh tra Giáo dục bao gồm bốn phần: Hồ sơ của Thanh tra Giáo dục và Đối tác Thanh tra Giáo dục; Kỹ năng cơ bản của Đối tác Thanh tra Giáo dục; Công tác Thanh tra, Kiểm tra và Thanh tra Nội bộ; Bài luận và Kết quả thực tế.

Nội dung Chương trình Đào tạo Đối tác Thanh tra Giáo dục

A. Mục tiêu, Yêu cầu

1. Mục tiêuLà cơ sở để bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ cộng tác của Thanh tra giáo dục, góp phần kiện toàn đội ngũ, phù hợp với yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục.2. Yêu cầu1. Kiến thức: Nắm vững công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, báo cáo, chống tham nhũng và trung thực, xử lý vi phạm hành chính và các quy định pháp luật khác trong lĩnh vực giáo dục.2. Về kỹ năng: phát triển và nâng cao các kỹ năng cần thiết để tham gia thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.3. Về thái độ: Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, tinh thần trách nhiệm với vai trò của đối tác thanh tra giáo dục, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng quản lý giáo dục quốc dân trong điều kiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam.

B. Đối tượng lợi ích

Cộng tác viên thanh tra giáo dục, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, các cá nhân có nhu cầu.

C. Chương trình dành cho trẻ em

1. Thời lượng: 75 giờ1. Lý thuyết: 25 vấn đề2. Thảo luận-Bài tập: 25 buổi3. Viết luận và tìm hiểu thực tế: 25 học kỳ2. Các khóa học

D. Mô tả chương trình

1. Tổng quan về Thanh tra Giáo dục và Đối tác Thanh tra Giáo dục

 1. Một số câu hỏi cơ bản về thanh tra
 2. Hồ sơ Thanh tra Giáo dục
 3. Thanh tra hành chính; thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
 4. cộng tác viên thanh tra giáo dục

Những kỹ năng cơ bản của thanh tra giáo dục

 1. Mẹo để tham gia các chuyến thăm giáo dục
 2. Kỹ năng tiếp dân và xử lý đơn thư
 3. Mẹo để Tham gia Xử lý Khiếu nại
 4. Mẹo để tham gia tố giác

3. Kiểm tra, thanh tra nội bộ, kiểm tra nội bộ (tùy chọn nội dung 1 và nội dung 2 hoặc nội dung 3 theo đối tượng)

 1. Bộ GD & ĐT, Công tác thanh tra Bộ GD & ĐT
 2. Kiểm tra nội bộ các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
 3. Kiểm tra, đánh giá nội bộ cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng bình thường, trung cấp bình thường

Bốn. Bài báo cuối cùng, tìm hiểu thực tế

 1. văn xuôi
 2. tìm hiểu thực tế

E. Tổ chức thực hiện

1. Hình thức, phương pháp, đánh giá kết quả đào tạo, cấp chứng chỉ và tài liệu đào tạo

 1. Hình thức và phương pháp đào tạo
 2. Yêu cầu, đánh giá kết quả đào tạo và cấp chứng chỉ
 3. Tài liệu đào tạo

2. Cơ sở đào tạoCơ sở đào tạo bao gồm các cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định như Học viện Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.3. Trách nhiệm của các cơ sở quản lý giáo dục và cơ sở đào tạo

 1. Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo
 2. Giao dục va đao tạo
 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục và các đơn vị liên quan
 4. cơ sở đào tạo

Thông tư 24/2016 / TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2016, thay thế Thông tư 32/2014 của Bộ Giáo dục.Bằng cách chia sẻ:

 • tải: 234

Lượt xem: 435 Nơi phát hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Dung lượng: 615,7 KB Liên kết tải xuống

Liên kết tải xuống chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Các tài liệu tham khảo khácChủ đề liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *