Vietnam
1800 234 235

Thông tư số 26/2011 / TT

Văn bản số 26/2011 / TT-BYT của Bộ Y tế: Công bố danh mục, phạm vi và đối tượng bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải tiêm vắc xin, sinh phẩm y tế.Bộ Y Tế________________Số: 26/2011 / TT-BYTNước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namđộc lập-Tự do-Hạnh phúc_________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2011

Thông báo về việc Ban hành Danh mục, Phạm vi và Đối tượng Bệnh truyền nhiễm Bắt buộc Sử dụng Vắc xin và Sinh phẩm Y tế _________________________

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007 / QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 188/2007 / NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Bộ Y tế công bố danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi, đối tượng bắt buộc sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế như sau:Điều 1. Danh mục, phạm vi, đối tượng của bệnh truyền nhiễm mà vắc xin, sinh phẩm y tế buộc phải sử dụng đối với người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm trong hoặc vùng có dịch1. Danh mục các bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế:Tải xuống tệp tài liệu để xem thêm chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *