Vietnam
1800 234 235

Thu hoạch quốc phòng và an ninh 4 năm 2021 (11 mẫu)

Bài soạn kiến ​​thức quốc phòng và an ninh lớp 4 năm 2022 có tới 11 bài văn mẫu với các gợi ý soạn bài rất chi tiết. Qua đó giúp các bạn tham khảo, có thêm nhiều ý tưởng mới để hoàn thành bài thu hoạch của mình.Để đạt được điểm cao trong phần phát triển kiến ​​thức quốc phòng và an ninh của môn học 4, đề bài cần được trình bày rõ ràng, khoa học, có các phần liên quan đến trách nhiệm cá nhân kèm theo và đề xuất các giải pháp. Chi tiết mời các bạn chú ý theo dõi bài viết dưới đây của Vnemart.com.vn:

2022 4 Năm Quốc phòng và An ninh Các bài báo

Tư vấn cách viết báo cáo an ninh quốc gia

Mục đích của việc phát triển kiến ​​thức quốc phòng an ninh là gì? Phải làm rõ đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về chiến lược quốc phòng, an ninh của đất nước hiện nay và trong tương lai.Nội dung: Khi thực hiện bồi dưỡng kiến ​​thức quốc phòng an ninh đối tượng 4, nội dung bồi dưỡng thực hiện theo quy định tại Văn bản số 24/2014 / TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

  • Mỗi đối tượng sẽ được đào tạo trong một khoảng thời gian khác nhau, về một chủ đề khác nhau. Bài thu hoạch viết là đề tài cuối cùng do khoa quy định.

Về cách trình bày nội dung phải nêu được tính cấp thiết của đề tài, nội dung của đề tài, tính liên hệ thực tiễn và giải pháp. Kết luận: Hãy liên hệ với bản thân và đưa ra bất kỳ giải pháp nào. Phần liên quan đến bản thân, thể hiện quan điểm, chính kiến ​​của bản thân là yếu tố quan trọng để có thể đáp ứng được tiêu chí đánh giá của đề bài. Đây cũng là yếu tố quyết định kết quả sau thu hoạch.

Chuyên đề Quốc phòng và An ninh 4

  • Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QPAN;

chính sách đối ngoại; văn hóa, tư tưởng, dân tộc, tôn giáo; Phòng, chống diễn biến hòa bình, bạo loạn và hoạt động lật đổ; chủ quyền biên giới quốc gia, vùng biển và hải đảo của Việt Nam; Quốc phòng, An ninh quốc gia, Luật nghĩa vụ quân sự

Kỷ luật Quốc phòng An ninh Nội dung bồi dưỡng kiến ​​thức 4

Đối tượng 4 và kế hoạch bồi dưỡng kiến ​​thức quốc phòng và an ninh, nội dung tương đương đối tượng 4a) Khối lượng kiến ​​thức: 32 vấn đề (tương đương 04 ngày làm việc).b) Cấu trúc chương trình:TTcác nội dunggiai đoạn = StageĐầu tiênQuan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng Quốc phòng và An ninh Việt Nam042Quan điểm của Đảng, Nhà nước và Chính sách, Pháp luật Việt Nam về phát triển kinh tế – xã hội về tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động ngoại giao trong tình hình mới043Quan điểm của Đảng, Chính sách và Pháp luật Việt Nam về Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; Quản lý trật tự công cộng, trật tự công cộng trong tình hình mới044Quan điểm về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo và quốc phòng, an ninh trong tình hình mới045Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch ở Việt Nam026Nội dung cơ bản của chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới047Các yếu tố cơ bản của pháp luật: quốc phòng, an ninh quốc gia, an ninh mạng, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ. Huy động lực lượng dự phòng02số 8Phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng029Xây dựng và quản lý lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới04mườiviết thu hoạch02+Tất cả các:321. Chương trình, nội dung là quy định bắt buộc đối với đối tượng đào tạo; cơ sở đào tạo thường xuyên cập nhật quan điểm đường lối của Đảng, nội dung mới của chính sách, pháp luật của địa phương và địa phương về công tác quốc phòng, an ninh, biên soạn giáo án, bài giảng phù hợp với từng đối tượng đào tạo. .2. Căn cứ kế hoạch, nội dung, thời lượng bồi dưỡng kiến ​​thức quốc phòng và an ninh của các ngành, cơ sở đào tạo khi xây dựng kế hoạch có thể điều chỉnh thời gian của từng môn học để bảo đảm mục tiêu, yêu cầu, tính khoa học và phù hợp với từng đối tượng đào tạo. nhưng không quá mỗi môn học.Tổng thời gian đào tạo của một môn học, bố trí học chính khóa kết hợp với các hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao khả năng vận dụng của học sinh vào thực tế.3. Các hoạt động hỗ trợ bao gồm: thực hành cơ chế vận hành trong diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp thị xã; tham quan, học tập.4. Áp dụng hình thức, phương pháp giới thiệu, gắn lý luận với nghiên cứu thực tiễn; bảo đảm cơ sở vật chất, biên soạn giáo trình, tài liệu; phát huy tính chủ động, độc lập tư duy, tự học, tự nghiên cứu của đối tượng đào tạo.

Chủ đề 4 Lời kêu gọi về quốc phòng và an ninh – Mẫu 1

câu hỏiAnh (chị) hãy nói về nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân? Phân tích nội dung của nền quốc phòng toàn dân và xây dựng lực lượng an ninh nhân dân? Liên hệ Đổ lỗi?Nhiệm vụ:Dân tộc Việt Nam đã trải qua 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước, sau bao cuộc đấu tranh giành chủ quyền Tổ quốc, cuối cùng đã chiến thắng Hồ Chí Minh với chiến thắng lịch sử (30/4/1975), đánh bại hoàn toàn đế quốc xâm lược, thu con mối. Sau chiến tranh cả nước bắt tay vào xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, nhưng chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá chúng ta. Vì vậy, việc kết hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc mới có thể tạo nên và phát huy sức mạnh to lớn nhất của quốc phòng, an ninh trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, xây dựng nền quốc phòng toàn dân không chỉ là sẵn sàng đối phó với xung đột vũ trang và đánh thắng chiến tranh xâm lược, mà trước mắt phải vượt qua mọi âm mưu trong chiến lược diễn biến hòa bình. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Sau khi học tập, củng cố kiến ​​thức về quốc phòng và an ninh, tôi được biết: Sự kết hợp giữa xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng an ninh nhân dân chủ yếu bao gồm ba nội dung sau:1. Xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.2. Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân và lực lượng an ninh nhân dân.3. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân.Trong ba nội dung trên, nội dung xây dựng lực lượng quốc phòng, an ninh là một bộ phận quan trọng của xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, tạo điều kiện thúc đẩy, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh. Vì vậy, cần tập trung vào những nội dung cơ bản sau:Một là xây dựng quyền lực chính trị.Xây dựng lực lượng chính trị quốc phòng, an ninh là một bộ phận quan trọng của xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh. Vì vậy, cần tập trung thực hiện một số nội dung cơ bản như:+ về mặt chính trị – tinh thầnTrước hết là tăng cường công tác giáo dục chính trị tinh thần cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, thực hiện chính quy hóa nội dung, phương pháp giáo dục, tuyên truyền, quảng bá …, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và trình độ chính trị, tư tưởng của các tầng lớp nhân dân. đời sống, nhất là cán bộ, đảng viên; vì vậy cần giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách dân tộc; giáo dục hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam là giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; phát huy nguồn lực vốn có để xây dựng phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, kết hợp với quan tâm xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh, phát huy tinh thần yêu nước, bản lĩnh chính trị xã hội chủ nghĩa. rèn luyện ý chí kiên cường, bất khuất, anh dũng, tích cực lao động sản xuất. Kiên quyết chống tham nhũng, chia rẽ cục bộ, bè phái, chia rẽ, buôn lậu, cờ bạc, ma tuý, trộm cắp, cưới xin, ma chay lãng phí, tô thắm truyền thống đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giáo dục tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận rõ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, chủ động phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ, giữ vững an ninh, trật tự chính trị – xã hội.+ Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sởXây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh nhất là nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và hiệu lực chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nhà nước là toàn dân, toàn dân lao động. Toàn dân tổ chức, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế – xã hội là cơ sở. Cần không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng về mọi mặt và hoạt động, nhất là các tổ chức cơ sở đảng. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất, nhân cách cho đảng viên, rèn luyện đảng viên mới, đặc biệt chú trọng công tác xây dựng đảng ở vùng sâu, vùng xa. Mỗi đảng viên phải tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng toàn diện, thích ứng với yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới cả về phẩm chất, đạo đức, năng lực, phương pháp, tác phong công tác. Cán bộ, đảng viên phải có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, không để kẻ địch mua chuộc, sa vào lối sống thực dụng. Lực lượng tiên tiến nhất của địa phương, phấn đấu là người lao động giỏi, đi đầu là công dân kiểu mẫu Ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, thương mại, làm giàu hợp pháp, chính sách này vận động mọi người cùng làm giàu, không tái nghèo. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất của các cấp ủy đảng, bảo đảm sự lãnh đạo vững chắc của đảng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Thường xuyên làm tốt công tác xây dựng tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, nhất là tổ chức cơ sở đảng có phẩm chất chính trị và năng lực công tác toàn diện, bồi dưỡng đảng viên mới với mục tiêu là người ưu tú, người có đạo đức tốt. sức khỏe tốt. Lối sống có uy tín trong quần chúng, có lý tưởng cách mạng tích cực trong cộng đồng dân cư, hoạt động trong hệ thống chính trị, nòng cốt trong các đoàn thể.+ Xây dựng chính quyền cơ sở.Chính phủ có chức năng quản lý điều hành xã hội, tổ chức thực hiện các nguyên tắc, chính sách của Đảng, pháp luật của quốc gia, nhiệm vụ xây dựng kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Đời sống xã hội, hướng dẫn, giám sát hoạt động của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp kinh doanh theo pháp luật, củng cố nền tảng chính quyền. con người và tổ chức. Xây dựng chính quyền vững mạnh là phải xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực. Thực hiện pháp luật và quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ và phát huy quyền tự chủ của nhân dân, xây dựng pháp luật và các quy định phù hợp với pháp luật của địa phương và quốc gia. Thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ số lượng, đủ phẩm chất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, làm nền tảng đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước. Vì vậy, mỗi tổ chức phải có nội dung và phương thức hoạt động đúng đắn, phù hợp với nhu cầu và lợi ích của đoàn viên, đoàn viên. Trên cơ sở đó, quan tâm sâu rộng và nâng cao tính tự giác của đoàn viên, công đoàn viên, xây dựng tổ chức vững mạnh, công khai các nguyên tắc, chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động quần chúng thực hiện nhiệm vụ. , củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, thi đua trong sản xuất, xây dựng và chiến đấu thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của Cách mạng Việt Nam.Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cơ sở.2. Xây dựng Quân đội và Lực lượng An ninh——Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh là nội dung cốt lõi, tạo nên tiềm lực nòng cốt về quốc phòng, an ninh của tỉnh, thành phố, huyện, thị xã đối với quốc phòng, an ninh. Phương châm toàn diện, vững chắc toàn diện, vững trung tâm, mạnh về thực lực, mạnh về phong trào. Trước hết là tập trung xây dựng lực lượng quân sự, an ninh ở các quận, huyện, thị xã, thị trấn.- Về xây dựng các lực lượng cơ sở như dự bị động viên, dân quân, công an xã, … thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, công an nhân dân của Đảng theo hướng xây dựng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước được hiện đại hóa, có số lượng hợp lý, chất lượng toàn diện, hiệu quả chiến đấu cao, đồng thời chú trọng xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh, dân quân tự vệ rộng khắp, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc bất cứ lúc nào, đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; tăng cường cơ sở vật chất, công nghệ bảo đảm cho quân đội từng bước được trang bị hiện đại, trước hết là các lực lượng hải quân, phòng không, không quân, an ninh, tình báo và cảnh sát cơ động. Tăng cường nghiên cứu khoa học, nghệ thuật quân sự, an ninh, đánh thắng các cuộc chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao của các thế lực thù địch, quán triệt nguyên tắc cơ bản là lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước về quốc phòng và an ninh nhân dân về mọi mặt trong sự kiểm soát của Đảng đối với quân đội và công an nhân dân hiệu quả.- Về nội dung xây dựng quân đội phải xây dựng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, VKTBKT, … không ngừng nâng cao trình độ, chuẩn bị chiến đấu có chất lượng và sức mạnh. Chất lượng là trọng tâm, chất lượng chính trị là nền tảng; Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Quân đội không có chính trị như cây không có gốc”, nội dung xây dựng chính trị của quân đội nhân dân là giáo dục chủ nghĩa Mác- Chủ nghĩa Lê-nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Cho rằng để giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của quân đội, phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng về mọi mặt đối với quân đội. Lực lượng vũ trang nhân dân có tổ chức và chất lượng cao.——Lực lượng vũ trang nhân dân phải được xây dựng có tổ chức, có đội ngũ cán bộ có năng lực; số lượng hợp lý, chất lượng cao, làm nòng cốt cho nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong xây dựng hòa bình toàn dân và đánh thắng giặc ngoại xâm. lực lượng trong thời chiến, trước hết bằng cách xóa bỏ mọi âm mưu, thủ đoạn, diễn biến hòa bình và bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch.- Về vũ khí, trang bị và các công tác bảo đảm khác, cần tận dụng nguồn lực địa phương của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để đáp ứng yêu cầu tác chiến của quân đội, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, chiến thắng. các tình huống khác nhau. Nghiên cứu, chế tạo vũ khí mới, nhân rộng vũ khí sơ cấp, đáp ứng nhu cầu tác chiến, tác chiến của bộ đội và nhân dân khi có tình huống.——Trong huấn luyện phải thực hiện nghiêm túc tư tưởng chỉ đạo (cơ bản là vững chắc, chú trọng huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật để nâng cao chất lượng toàn quân, huấn luyện sát với yêu cầu thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị bám sát yêu cầu công tác quốc phòng, an ninh ở các nơi) …Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng. Một trong những yếu tố tạo thành sức mạnh tổng hợp là nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và nền an ninh nhân dân vững chắc, chỉ có thể đạt được nếu mọi người dân, mọi tổ chức, mọi lực lượng, mọi ban ngành các cấp nhận thức đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân. Từ đó vận dụng họ vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Với tư cách là một đảng viên, một giáo viên nhà trường, bản thân tôi cần thực hiện những điều sau:+ Phải chăm chỉ học tập, rèn luyện, trở thành người công dân tốt, người đảng viên tốt, cống hiến cho đất nước.+ Phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Tránh xa những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng lợi dụng để lôi kéo, làm suy giảm lòng tin của chúng ta đối với Đảng và cách mạng.+ Khám phá trong chiến lược “DBHB” và bạo loạn lật đổ, góp phần quyết chiến, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. Đặc biệt coi trọng diễn biến tự diễn biến trong nội bộ, một quá trình nguy hiểm do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.+ Giữ vững sự ổn định chính trị tư tưởng của đội ngũ cán bộ trong trường và phát huy sự đoàn kết của tập thể.+ Không ngừng học tập nâng cao phẩm chất chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định đường lối xã hội chủ nghĩa.+ Thường xuyên vận động, tuyên truyền cán bộ, giáo viên, học sinh của trường thực hiện nghiêm túc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật dân tộc.+ Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do đảng bộ và chính quyền thực hiện.Tích cực tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đoàn kết trong tổ chức, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường trên cơ sở xây dựng chính trị+ Luôn nhận thức rõ chức năng nhiệm vụ của đơn vị và trách nhiệm của bản thân; học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, đổi mới quản lý, phát huy dân chủ tổ chức.+ Không ngừng học hỏi nâng cao nhận thức và hành động thiết thực về công tác vận động quần chúng. Vận động người thân, học sinh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, không tham gia tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu có cơ hội lôi kéo, làm suy yếu khả năng chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước. Nhận diện và lên án những hiện tượng, hành vi xấu gây nguy hại đến an ninh quốc gia, đoàn kết với nhân dân nơi có cơ sở.

Bài học An ninh và Quốc phòng cho Chủ đề 4 – Mô hình 2

Họ và tên: ………………………….Đơn vị công tác: trường …………………………..Hỏi: Dưới góc độ đảng lãnh đạo, điều hành đất nước, mối quan hệ giữa trách nhiệm của các địa phương, các ngành với sự lãnh đạo của đảng trong điều hành đất nước của đảng như thế nào?Nhiệm vụXét nội dung Đảng quản trị đất nước, trách nhiệm của các địa phương, các ngành trong Đảng quản trị đất nước là:1. Các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Giáo dục quốc phòng an ninh. , và các văn bản pháp lý như động viên quốc phòng, động viên quân sự và động viên công nghiệp. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, các ngành và cơ quan chức năng các cấp ở địa phương, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, bảo đảm thực hiện công tác QP-AN. hiệu quả cao. Trong quá trình thực hiện, các địa phương cần tích cực đổi mới phương thức giáo dục công khai, gắn việc thường xuyên làm chủ với tổ chức học tập, sinh hoạt chính trị lồng ghép vào các cơ sở, tổ chức và sinh hoạt cộng đồng.2. Trước tình hình quốc tế hiện nay, các thế lực thù địch luôn lợi dụng những sơ hở trong quản lý, điều hành đất nước (nhất là kinh tế xã hội) của Đảng ta và đất nước để tiến hành chiến tranh phá hoại. Vì vậy, các cấp ủy đảng, các ngành, chính quyền địa phương cần coi trọng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng, an ninh và quản lý nhà nước. Đây là nội dung quan trọng và là nhân tố quyết định sự thành công của công tác này. Đó cũng là nhân tố bên trong quyết định sự thành bại của cách mạng và sự thành bại của chế độ. Thực tế cho thấy, chỉ cần các cấp ủy đảng quan tâm đến cơ quan công an, quân đội địa phương và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình thì công tác an ninh ở đó sẽ đạt chất lượng, hiệu quả cao.3. Quán triệt quan điểm của Đảng về kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược: Trong tình hình mới, các sở, ngành, địa phương cần kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội và tăng cường công tác quốc phòng, an ninh. Đồng thời phải nắm vững quan điểm: nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh là cơ nhiệm vụ chính. thường. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp, được hình thành trên cơ sở kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, trong đó nội lực là chủ yếu. Vì vậy, phải coi trọng xây dựng và nâng cao mọi nguồn lực của đất nước về chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, v.v …; sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Thực hiện công tác quốc phòng, an ninh ở nhiều nơi, cần tập trung chỉ đạo kết hợp xây dựng khu vực phòng thủ ở các tỉnh, thành phố; các công trình trọng điểm quốc gia; kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội vùng biên giới, biển và hải đảo; kỹ thuật quốc phòng; đầu tư cao độ cho phát triển khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển nền công nghiệp quốc phòng; trong đó chú trọng chương trình, dự án “lưỡng dụng”. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch tổng thể, đề án trên các lĩnh vực để đảm bảo coi trọng cả phát triển kinh tế và phát triển kinh tế. – An toàn, đồng thời thường xuyên luyện tập phương án, kịp thời khắc phục những hạn chế, hoàn thiện phù hợp với tình hình thực tế. Để bảo đảm chuẩn bị tốt cho công tác động viên làm kinh tế thời chiến, tất cả các bộ, các tỉnh ủy và các địa phương phải tích cực chuẩn bị cho thời chiến.4. Phòng thường xuyên coi trọng việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng Ban Chỉ huy Công an, Đội An ninh chuyên trách, kiêm nhiệm; tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ một cách hợp lý, nâng cao chất lượng toàn diện, nhất là. phẩm chất chính trị. Tăng cường phối hợp với cơ quan công an, quân sự địa phương nơi đóng trụ sở, rà soát, bổ sung phương án hoạt động của các phương tiện bảo vệ, xây dựng phương án phòng, chống cháy, nổ, bão, lụt, tìm kiếm cứu nạn. Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham gia bảo vệ biên giới, chủ quyền biển, đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ, phòng thủ dân sự địa phương, cơ sở. Đồng thời làm tốt công tác tuyển chọn, đăng ký nghĩa vụ quân sự, xây dựng, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên, dự bị động viên quốc phòng, quân sự và công nghiệp theo kế hoạch. Để làm tốt công tác quốc phòng, an ninh, mỗi ngành cần quan tâm, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương, cơ quan quân sự nơi đặt trụ sở nghiên cứu khoa học, sáng tạo. Phương tiện kỹ thuật, nguồn dự bị động viên được chuyển giao cho các đơn vị dự bị động viên theo quy định.5. Các sở, ngành, địa phương quan tâm bảo đảm kinh phí quốc phòng, an ninh, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chính sách ưu đãi người có công cách mạng và các chính sách xã hội có liên quan. theo luật. Đây là vấn đề có ý nghĩa thiết thực nhằm bảo đảm công tác quốc phòng, an ninh ngày càng hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng QP-AN, đã mang lại cho tôi nhiều kiến ​​thức về các vấn đề quân sự, QP-AN, QP-AN; nghĩa vụ, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; chủ quyền, biên giới, vùng trời, vùng biển, hải đảo của Việt Nam; cảnh giác, Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta;Là một giáo viên, tôi mong muốn được đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, đề cao cảnh giác cao độ trước những tác động của bên ngoài. Công bố rộng rãi đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của dân tộc cho nhân dân, tuyên truyền, vận động cán bộ, học sinh và quần chúng nhân dân hiểu rõ bản chất xấu xa, ý đồ thâm độc của các thế lực thù địch. Xử lý linh hoạt, nhanh chóng, khoa học và an toàn các sự cố trong trường học. Tận tâm, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Bài học An ninh và Quốc phòng cho Chủ đề 4 – Mô hình 3

câu hỏi:Trong số các chủ đề bạn đã học, bạn quan tâm đến chủ đề nào nhất? tại sao. Trách nhiệm thực sự kết nối địa phương, đồng chí và sở hữu.Đáp lại:Xây dựng Tổ quốc phải đi đôi với bảo vệ Tổ quốc, là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam trong hàng nghìn năm lịch sử. Khi giặc ngoại xâm, khi nước nhà thịnh, dân an, ông cha ta luôn lấy cái nhìn lâu dài và lấy “gốc rễ” trong huấn luyện quân sự nhàn hạ của mình: “Hòa bình cần cù, non sông đất nước” muôn đời. . “Hay những“ cư dân là nông dân ”trong quân đội nhân dân, sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.Dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống dựng nước và giữ nước của đất nước ta càng được phát huy cao độ trong chiến lược phát triển đất nước: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ của chiến lược cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phát triển trong điều kiện tình hình thế giới biến đổi nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố khó lường, đây chính là âm mưu bạo loạn, lật đổ của Việt Cộng trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Cách mạng Việt Nam.Trong số các chủ đề được nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, cá nhân tôi tâm đắc nhất là: Chiến lược “Diễn biến hòa bình” nhằm ngăn chặn bạo loạn và các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. tại vì:Chiến tranh kết thúc, đất nước Việt Nam đã hoàn toàn độc lập, tự do, đang vững bước xây dựng xã hội chủ nghĩa, nhưng các thế lực thù địch đang làm mọi cách chống phá cách mạng Việt Nam để chống phá hoàn toàn đất nước. Âm mưu của kẻ thù của chế độ xã hội chủ nghĩa không phải là mở cuộc tấn công quy mô lớn mà ngụy tạo dưới hình thức diễn biến hòa bình, đây là chiến lược tổng hợp của Đảng Cộng sản Việt Nam – Biện pháp vũ trang là phương tiện chủ yếu để tiến công tình cảm của con người, khiến con người lạc lối, lạc lối Niềm tin, ý chí quật cường, Tổ quốc phản bội.Còn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” do bọn đế quốc tiến hành chống phá cách mạng Việt Nam thì sao?- Mục tiêu: Xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới. Mục tiêu cơ bản là xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, thay thế bằng tư tưởng tư sản, xóa bỏ vai trò của Đảng Cộng sản mà trọng tâm là Việt Nam.- Nội dung chống phá: toàn diện, lấy kinh tế làm kim chỉ nam, vấn đề dân tộc, tôn giáo làm mũi nhọn, hỗ trợ ngoại giao, răn đe và trấn áp quân sự. Đảng đi từ cơ sở đến trung tâm.- Biện pháp: chủ yếu là phi quân sự. Thực hiện âm mưu phá hoại công khai, bí mật, sử dụng các biện pháp mềm mỏng, âm thầm lợi dụng những sai phạm trong nội bộ, coi trọng việc xây dựng nội lực để lôi kéo, mua chuộc cán bộ tham nhũng. Sự biến chất tạo ra biểu ngữ bên trong của sự tự tiến hóa – sự nghi ngờ bên trong. Xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.Từ “diễn biến hòa bình”, “lật đổ” đến từ trong ta: đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân tạo ra quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kỹ thuật này diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trên mọi chủ đề, tập trung vào một số lĩnh vực chính:- Chống lại tư tưởng chính trị, văn hóa:Trọng tâm là xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những quan điểm, đường lối của Đảng phá hoại nền tảng tư tưởng của các tổ chức Đảng, tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.Phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân và các tổ chức chính trị xã hội. Thông qua sự xuyên tạc và chia rẽ, sự mất lòng tin trong nội bộ, nghi ngờ lẫn nhau và hỗn loạn nội bộ được tạo ra. Để dễ gieo rắc những phần tử mơ hồ, cơ hội, thậm chí phản động, thực hiện kế hoạch “kén rể”, “đào sâu, trèo cao” nhằm tiêu diệt ta từ bên trong từ lâu.Gieo chủ nghĩa thực dụng, văn hóa phương Tây, tạo ra lối sống tiêu thụ, tư sản, hướng tới lối tư duy đi ngược lại đường lối, hệ tư tưởng của Đảng.Phá hoại kinh tế:Hiện nay, chúng tập trung dùng nhiều thủ đoạn hết sức xảo quyệt để phá hoại quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa của ta như dùng hợp tác, đầu tư, liên doanh, liên kết (nhất là qua các khâu: vốn, chuyên môn, khoa học, công nghệ), tìm kiếm. phủ nhận Định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế nhiều thành phần, được thực hiện: khuyến khích và ca ngợi kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, từng bước tư nhân hoá, vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh.- Sử dụng tôn giáo và chạy đua với chúng tôi:Vấn đề tôn giáo, dân tộc luôn là mục tiêu chống phá mà kẻ thù rất coi trọng.+ Về vấn đề dân tộc: kẻ địch triệt để lợi dụng mâu thuẫn dân tộc do nhiều nguyên nhân, chia rẽ phe đoàn kết, nảy sinh mâu thuẫn mới, kích động lòng dân tộc hẹp hòi, chủ trương quyền dân tộc tự quyết, như xuyên tạc, kích động, mua chuộc, xúi giục một số đồng bào dân tộc thiểu số cấu kết với đảng và nhà nước đấu tranh cho cái gọi là “độc lập dân tộc”.Đặc biệt, chúng nhìn vào yếu tố tâm lý và sự dồn nén những khó khăn về vật chất, tinh thần (nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng) dẫn đến bất mãn với Đảng, Nhà nước và hệ thống xã hội chủ nghĩa.+ Vấn đề tôn giáo: Chúng lợi dụng chính sách tự do tôn giáo của nước ta để truyền bá những tư tưởng phản động, mê tín dị đoan chống xã hội chủ nghĩa. Sử dụng bọn phản động xuyên tôn giáo để kích động, phá hoại, kích động tín đồ chiếm đất xây dựng nhà thờ, chùa chiền, tụ tập, lôi kéo tuyên truyền, kích động nhân dân, làm mất tác dụng lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước đối với nhân dân. Trong lĩnh vực tôn giáo, nhen nhóm, phát triển thế lực, xây dựng các tổ chức phản động chống phá Đảng và chế độ ta.- Chống hoạt động phá hoại trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh:Bãi bỏ lực lượng vũ trang nhân dân, chủ yếu là quân đội nhân dân, công an nhân dân là lực lượng tập trung cao nhất để bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, của Đảng, của Tổ quốc và nhân dân.Hoạt động chính của chúng là phá hoại tư tưởng và tổ chức của quân đội và công an. Để đơn vị này xa rời mục tiêu chiến đấu, làm tan rã tổ chức, xói mòn đạo đức, tư cách, lối sống … dẫn đến suy giảm lòng tin đối với đảng và chế độ, mất phương hướng, thay đổi bản chất của cách mạng.Làm mọi cách để xuyên tạc, bôi nhọ những phẩm chất truyền thống, tốt đẹp của quân đội – công an, nội bộ, máu thịt quân dân, máu thịt đảng viên …Mọi hoạt động của chúng đều nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với quân đội và công an, “vô hiệu hóa quân đội, che đậy bản lĩnh cách mạng truyền thống của quân đội và công an”, “phi chính trị hóa” quân đội và công an.- Kích động, phối hợp hoạt động của các thế lực phản động trong và ngoài nước:Địch coi trọng lực lượng phản động ở trong nước, nhằm tạo lực lượng chống phá trực tiếp ta từ bên trong, chúng liên hệ với các tổ chức phản động ở nước ngoài và bí mật thành lập các tổ chức phản động ở trong nước để liên kết hai lực lượng này với nhau …Tóm lại, bọn đế quốc và các thế lực phản động đã dùng nhiều thủ đoạn chống phá ta trên các lĩnh vực. Họ rất chú trọng đến việc chèo lái và mở rộng quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong chúng ta. Vừa tạo tình thế, vừa tạo cớ để các tổ chức quốc tế can thiệp vào công việc nội bộ của chúng ta, kể cả can thiệp quân sự. Vì vậy, cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ của nhân dân ta càng phức tạp, kéo dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, toàn dân, nhất định sẽ giành thắng lợi.Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chúng ta cần có những phương thức, biện pháp chống diễn biến hòa bình trên tất cả các lĩnh vực. Đó là:- Chính trị và văn hóa ổn định:Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực lãnh đạo và sức chiến đấu.Nâng cao hiệu lực chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt. Xây dựng và củng cố hệ thống chính quyền thực sự vì dân, vì dân, vì dân.Xây dựng và củng cố vững chắc lập trường tư tưởng xã hội chủ nghĩa của toàn đảng, toàn quân, toàn quân về chống chiến tranh diễn biến hòa bình.Giáo dục lòng tự hào dân tộc và phát huy truyền thống yêu nước.Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện các chính sách xã hội.Xây dựng nền văn hóa có ý thức, bản sắc văn hóa dân tộc. Xây dựng con người Việt Nam cả về tư tưởng, đạo đức, tâm hồn và lối sống, có phẩm chất tốt đẹp, tâm hồn trong sáng, tri thức cao, kiên định theo hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa.- Trong lĩnh vực kinh tế:Thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chống nền kinh tế trì trệ đi chệch định hướng xã hội chủ nghĩa.Phát huy cao độ nội lực để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.- Về lĩnh vực tổ chức nhân sự:Thường xuyên làm tốt công tác tổ chức đảng, chính trị liêm khiết, kịp thời phát hiện những cá nhân có hành vi xấu, băng hoại đạo đức, uốn nắn kịp thời, giúp họ thấy rõ thực chất của vấn đề, có ý thức bảo vệ nội bộ và tự bảo vệ mình. phòng thủ. đất mẹ xã hội chủ nghĩa.Củng cố các tổ chức quần chúng và tổ chức công đoàn cách mạng hoạt động có hiệu quả.Tăng cường mối quan hệ giữa đảng với nhân dân, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong quần chúng nhân dân.- Trong lĩnh vực ngoại giao:Mở rộng quan hệ đối ngoại, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích quốc gia.Hãy đề cao cảnh giác, hành động thận trọng, tỉnh táo và đừng để bị động cuốn vào.- trong lĩnh vực chủng tộc, tôn giáoĐầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số. Phát huy bản sắc tốt đẹp của dân tộc, nêu cao dân chủ, tôn trọng phong tục tự do tín ngưỡng, chống mọi hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và mọi hành vi lợi dụng tôn giáo, dân tộc để gây rối trật tự, an ninh cho địch.- Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh:Bảo vệ quốc phòng, an ninh và bảo vệ sự toàn vẹn của Tổ quốc. Tiếp tục củng cố toàn diện thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp với thế trận an ninh nhân dân để xây dựng thế trận phòng thủ ngày càng vững chắc.Thường xuyên tổ chức giáo dục quốc phòng toàn dân cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Tuân thủ các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng.Liên hệ với trách nhiệm của bạn:Sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến ​​thức chính trị quốc phòng và an ninh, đã mang lại cho tôi nhiều hiểu biết về quân sự, quốc phòng, an ninh, truyền thống dựng nước và giữ nước; nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; Chủ quyền, biên giới, vùng trời, vùng biển, hải đảo của Việt Nam; cảnh giác, phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta; các văn bản quy phạm pháp luật về quốc phòng, an ninh. Nó đã cho tôi một cái nhìn tổng thể hơn về hiện trạng đất nước, những nguy cơ mà chúng ta phải đối mặt và cảm thấy tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước một thời của dân tộc. Không những vậy em còn được biết thêm về đường lối quân sự, những chỉ thị của đảng và nhà nước ta, với tư cách là công dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa thì phải thực hiện đầy đủ và chấp hành tốt.Với tư cách là một nhà quản lý, với tư cách là một công dân Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tôi nguyện góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước với tinh thần nhạy bén cao với những tác động từ bên ngoài. Công bố rộng rãi đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của dân tộc cho nhân dân, tuyên truyền, vận động cán bộ, học sinh và quần chúng nhân dân hiểu rõ bản chất xấu xa, ý đồ thâm độc của các thế lực thù địch. Ứng phó linh hoạt, nhanh chóng, khoa học, an toàn trước các sự cố trong nhà trường, thực hiện nghĩa vụ công dân, chấp hành pháp luật của Đảng và Nhà nước.Các thế lực thù địch đế quốc và xã hội chủ nghĩa đã và đang thực hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa, chúng luôn lấy Việt Nam làm trọng điểm.Toàn Đảng, toàn quân và nhân dân cả nước ta luôn cảnh giác, nhận thức rõ sự nguy hiểm của âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, thấy rõ tính chất phức tạp, ác liệt của cuộc đấu tranh này, đoàn kết, kiên trì, quyết tâm đánh thắng chúng và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Việt Nam.Đảng ta xác định là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân cả nước chống chiến lược diễn biến hòa bình, nổi dậy, chống phá cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. . Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Chủ đề 4 – An toàn và Quốc phòng 4 Trung học

câu hỏi:Cảm nhận của anh / chị sau khi được tập huấn các chuyên đề kiến ​​thức QP-AN? Liên hệ trách nhiệm cho các hành động tương lai của chính bạn.Nhiệm vụĐặc biệt bồi dưỡng kiến ​​thức quốc phòng và an ninh, quán triệt và phát huy sâu sắc quan điểm, chính sách quốc phòng, an ninh của Đảng, nâng cao nhận thức quốc phòng an ninh cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Tình hình chính trị, an ninh quốc tế, khu vực và trong nước hiện nay đã làm cho mỗi cán bộ, giáo viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Các chủ đề môn học rất thiết thực và phù hợp với các nước trong tình hình mới. Trong đó, tôi tâm đắc nhất những quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới.Tôi xin đưa ra ý kiến ​​của mình về vấn đề này như sau:1. Nhận thứcLiên hệ chặt chẽ với nhân dân là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và công tác của Đảng. Trong lãnh đạo giữ gìn an ninh, trật tự, nguyên tắc này được thể hiện trong định hướng chiến lược: xây dựng “thế trận an ninh nhân dân”. Để thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách xây dựng nền an ninh nhân dân, xây dựng tình hình an ninh nhân dân, các cơ quan Công an cần tập trung thực hiện đồng thời nhiều biện pháp.Có thể thấy, nhận thức lý luận, tư tưởng, quan điểm của Đảng về xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng được bổ sung, phát triển, nội dung cơ bản như sau:1. Xây dựng thế trận an ninh nhân dân An ninh nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp của Đảng, Nhà nước và được quản lý tập trung, cách thức thống nhất.2. Thế trận an ninh nhân dân được xây dựng và củng cố toàn diện trên cơ sở hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phát triển ổn định, toàn dân vì dân, vì dân, vì dân. Đời sống xã hội.3. Phát huy tối đa sức mạnh vật chất (tiềm lực kinh tế), sức mạnh tinh thần (tiềm lực văn hóa xã hội), đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh dân tộc, sức mạnh hiện đại, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế, yếu tố truyền thống và yếu tố hiện đại. và các lực lượng bên trong, bên ngoài, củng cố thế trận an ninh nhân dân.4. Lực lượng nòng cốt chỉ đạo cấp ủy, cơ quan các cấp xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân là công an, có nhiệm vụ hướng dẫn đảng và nhà nước ban hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về xây dựng nền an ninh nhân dân. thế trận an ninh nhân dân; phối hợp các Sở, Ban, ngành, địa phương thực hiện các chiến dịch bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch, chương trình, triển khai lực lượng bảo vệ an ninh các cấp, các vùng, các lĩnh vực và chủ động phòng, chống các hoạt động gây nguy hiểm cho quốc gia. an ninh và trật tự.5. Kết hợp thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng, thế trận lòng dân trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, vị thế trong lòng nhân dân là nền tảng vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân.Thể chế hóa quan điểm của Đảng về thế trận an ninh nhân dân, Điều 3 khoản 10 Luật An ninh quốc gia năm 2004 chỉ rõ: “Thế trận an ninh nhân dân là nguồn lực cần thiết để tổ chức, bố trí lực lượng bảo vệ, an ninh quốc gia và tích cực giữ vững an ninh quốc gia”; 16 nêu rõ nhiệm vụ xây dựng an ninh nhân dân và tình hình an ninh nhân dân:”Thứ nhất. Vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giáo dục, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi người dân tham gia xây dựng địa phương, cơ sở, tổ chức vững mạnh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao vật chất và đời sống tinh thần của nhân dân.2. Kết hợp với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao, hội nhập kinh tế và kết hợp chặt chẽ với toàn dân xây dựng, xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. , các chính sách và kế hoạch. quốc phòng.3. Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia; làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ cụ thể của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia.4. Xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia vững mạnh; xây dựng kế hoạch, tổ chức, bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết, chủ động giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống.2. Trách nhiệm liên hệ với bạn trong tương laiLà một đảng viên, một nhà giáo, tôi nhận thấy rằng mình cần phải làm những việc sau đây để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:+ Ra sức học tập, rèn luyện, trở thành công dân tốt, đảng viên tốt, có nhiều đóng góp cho đất nước.+ Định kỳ nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Tránh xa những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng lợi dụng để lôi kéo, làm suy giảm lòng tin của chúng ta đối với Đảng và cách mạng.+ Giữ vững sự ổn định chính trị tư tưởng của đội ngũ cán bộ trong trường và phát huy sự đoàn kết của tập thể.+ Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định đường lối xã hội chủ nghĩa.+ Thường xuyên vận động, tuyên truyền cán bộ, giáo viên và học sinh của trường chấp hành nghiêm chỉnh chính sách của Đảng và pháp luật của dân tộc.+ Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.+ Không ngừng học hỏi nâng cao nhận thức và hành động thiết thực về công tác vận động quần chúng.+ Vận động người thân, học sinh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, không tham gia tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu có cơ hội lôi kéo, làm suy yếu khả năng chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước.+ Nhận diện và lên án những hiện tượng, hành vi xấu gây nguy hại đến an ninh quốc gia, đoàn kết với nhân dân địa phương nơi đặt cơ sở.

Bài báo về An ninh và Quốc phòng trong Chủ đề 4 – Bảng 5

câu hỏi:Xin Thứ trưởng cho biết mục tiêu, chủ trương của Đảng ta trong đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch? Là một cán bộ, đảng viên, trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa và các lĩnh vực khác, đồng chí có những giải pháp gì? Liên hệ Đổ lỗi?Nhiệm vụ:Theo Từ điển tiếng Việt: “Diễn biến hòa bình” là sự phát triển dần dần dẫn đến hệ thống chính trị khác biệt, không dùng bạo lực; chiến lược không sử dụng chiến tranh mà sử dụng nhiều phương thức, thủ thuật để tạo ra quá trình diễn biến hòa bình nhằm lật đổ chính quyền. chế độ của quốc gia khác.Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam: “Diễn biến hòa bình” là chiến lược do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế thực hiện theo phương thức, phương thức mới nhằm chống đối, bác bỏ và rút khỏi chủ nghĩa xã hội.Nói cách khác, “DBHB” là chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động nhằm lật đổ hệ thống chính trị – xã hội của các nước tiên tiến, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa, chủ yếu bằng biện pháp phi quân sự từ bên trong.”DBHB” là chiến lược cơ bản do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động thực hiện, nhằm lật đổ hệ thống chính trị – xã hội của một nước độc lập, tự chủ và tiến bộ, trước hết là từ trong nước xã hội chủ nghĩa, chủ yếu bằng biện pháp phi quân sự, nhằm hệ thống chính trị tiến bộ thì cách mạng bị tiêu diệt. Từ đó họ thành lập chính phủ đế quốc độc lập.Chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm vào các nước có xu hướng phát triển phi tư bản chủ nghĩa.Thực chất của chiến lược “diễn biến hòa bình” là chống chủ nghĩa xã hội và độc lập dân tộc.Nội dung cơ bản của chiến lược “diễn biến hòa bình” là chống phá các nước xã hội chủ nghĩa từ các mặt chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội và các mặt khác …Phương tiện và thủ đoạn chủ yếu là tạo ra và đẩy đối phương vào tình trạng khủng hoảng toàn diện, từng bước chuyển chế độ theo con đường phát triển tư bản chủ nghĩa, hoặc bị các thế lực thù địch chống phá, lật đổ một cách thô bạo. Với mọi thế lực tương hỗ, các thế lực thù địch có thể sử dụng vũ trang để bạo loạn, lật đổ, can thiệp nhằm nhanh chóng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và xã hội chủ nghĩa. “Diễn biến hòa bình” diễn ra thường là sự tổng hợp của nhiều biện pháp, buộc đối phương phải đồng thời đối phó với nhiều lực lượng, hoạt động chống đối, đẩy khủng hoảng kinh tế – xã hội, chính trị tạo bạo loạn lật đổ chế độ.Chính vì vậy mà Đảng ta đã đề ra mục tiêu, quan điểm đúng đắn để phòng, chống chiến lược “DBHB”, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Mục tiêu cơ bản của phòng, chống “DBHB” được Đảng xác định là làm thất bại chiến lược “DBHB” của địch, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng đất nước theo hướng chủ nghĩa xã hội, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất của Tổ quốc và toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ BQP và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ lợi ích quốc gia, an ninh quốc gia, trật tự xã hội, văn hóa.Cụ thể, Đại hội X của Việt Cộng khẳng định “quyết tâm đánh bại mọi âm mưu ‘DBHB’, bạo loạn, lật đổ”.Tại Đại hội XI, Đảng ta tiếp tục khẳng định “… tích cực ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta”.Vấn đề đặt ra mục tiêu chiến lược là giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để ổn định lâu dài trong công cuộc xây dựng đất nước. Trên cơ sở giữ vững ổn định chính trị, phải đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh.Trên cơ sở hiểu biết sâu sắc các ý kiến ​​của Đảng về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Trong chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” của địch, chúng ta phải nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo sau đây:—— Kiên định mục tiêu, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.- trong lĩnh vực chính trị.- Trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa.Liên hệ với bản thân. Với tư cách là một đảng viên, một nhà giáo, tôi nhận thấy cần phải làm những việc sau đây để góp phần chống diễn biến hòa bình, bạo loạn và âm mưu lật đổ, đẩy lùi các thế lực thù địch:+ Phải chăm chỉ học tập, rèn luyện, trở thành người công dân tốt, người đảng viên tốt, cống hiến cho đất nước.+ Phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Tránh xa những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng lợi dụng để lôi kéo, làm suy giảm lòng tin của chúng ta đối với Đảng và cách mạng.+ Khám phá trong chiến lược “DBHB” và bạo loạn lật đổ, góp phần quyết chiến, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. Đặc biệt coi trọng diễn biến tự diễn biến trong nội bộ, một quá trình nguy hiểm do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.+ Giữ vững sự ổn định chính trị tư tưởng của đội ngũ cán bộ trong trường và phát huy sự đoàn kết của tập thể.+ Không ngừng học tập nâng cao phẩm chất chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định đường lối xã hội chủ nghĩa.+ Thường xuyên vận động, tuyên truyền cán bộ, giáo viên, học sinh của trường thực hiện nghiêm túc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật dân tộc.+ Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do đảng bộ và chính quyền thực hiện.+ Rõ ràng, “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ đang là hiểm họa rất lớn, rất nghiêm trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Từ đó, xác định rõ kẻ thù và mục tiêu tác chiến, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, ý chí, quyết tâm đối mặt với diễn biến của tình hình, chủ động, đổi mới, kiên định, vững vàng, sẵn sàng chiến đấu. hoàn thành các nhiệm vụ được giao.Tích cực tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đoàn kết trong tổ chức, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường trên cơ sở xây dựng chính trị+ Luôn nhận thức rõ chức năng nhiệm vụ của đơn vị và trách nhiệm của bản thân; học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, đổi mới quản lý, phát huy dân chủ tổ chức.+ Không ngừng học hỏi nâng cao nhận thức và hành động thiết thực về công tác vận động quần chúng. Vận động bà con chấp hành chủ trương của Đảng, không tham gia tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu lôi kéo, làm suy yếu khả năng đấu tranh, tự vệ của họ. Nhận diện và lên án những hiện tượng, hành vi xấu gây nguy hại đến an ninh quốc gia, đoàn kết với nhân dân nơi có cơ sở.

Tiểu luận Quốc phòng và An ninh môn 4 – THCS 6

chủ đềĐể hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chống “diễn biến hòa bình”, xin đồng chí chia sẻ quan điểm của mình về những việc cần phải làm, thưa đồng chí?Nhiệm vụPhòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là yêu cầu cơ bản, nhiệm vụ cấp bách của sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong những năm tới, trong tình hình hiện nay là trách nhiệm của toàn đảng, nhân dân và toàn bộ hệ thống chính trị, quân đội và công an là lực lượng nòng cốt. Vì vậy, chúng ta phải luôn nâng cao cảnh giác cách mạng, nỗ lực hết sức để xây dựng Quân đội cách mạng hiện đại, chính quy, sắc bén, tiến bộ, trên cơ sở xây dựng chính trị vững vàng, nâng cao chất lượng toàn diện. quân đội.1. Nhiệm vụ:Đảng ta xác định, nhiệm vụ phòng, chống “DBHB” là dùng sức mạnh của toàn đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài, toàn diện, làm thất bại mọi âm mưu. Kiên quyết bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.b. Mục tiêu chiến lược:Giữ vững ổn định chính trị trên nền tảng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tạo môi trường hòa bình để tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm thất bại chiến lược “DBHB”, bạo loạn đánh giặc bảo vệ Tổ quốc. Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, văn hóa, bảo vệ đảng, bảo vệ Tổ quốc, nhân dân và hệ thống xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia.Với vai trò là vũ khí bạo lực, Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng chính trị của Đảng, của đất nước và của nhân dân, là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy, phải luôn nắm vững và thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần đấu tranh chống âm mưu xâm lược. “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.(**) Các quan điểm chỉ đạo đấu tranh chiến lược chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng.—— Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa mà Hội nghị lần thứ chín, khóa VIII của Đảng đã xác định: ngăn chặn, đẩy lùi âm mưu “DBHB”. can thiệp và xung đột vũ trang xâm phạm chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta. Kiên định thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển kinh tế – xã hội … là lợi ích cao nhất của Tổ quốc.—— Thúc đẩy sự hợp tác và đấu tranh toàn diện——Để giành thắng lợi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ban, các lực lượng, chủ động tiến công địch trên tất cả các mặt trận.—— ổn định bên trong, phòng thủ bên ngoài, xây dựng và chiến đấu được kết hợp chặt chẽ với nhau.- Hành động kiên định, vững vàng là điều kiện, là điểm tựa vững chắc để chủ động đề phòng những nguy cơ từ bên ngoài.—— Chủ động phòng ngừa từ bên ngoài là nắm chắc âm mưu của kẻ thù, thu thập thông tin chính xác, có đối sách phù hợp, không để kẻ địch viện cớ can thiệp vào công việc nội bộ nước ta dưới mọi hình thức.- Giữ vững bên trong và ngăn cản mối quan hệ chặt chẽ với nhau từ bên ngoài. Không ở trong thì không chủ động được từ ngoài vào, phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, đánh trên cơ sở.- Đối đầu với “DBHB”, bạo loạn và lật đổ, chuẩn bị đối phó thành công với các tình huống có thể xảy ra khácPhòng chống “DBHB”, bạo loạn, lật đổ là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và lâu dài trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Nhưng chúng ta không được lơ là, coi nhẹ các nhiệm vụ khác. Vì vậy, phòng ngừa phải kết hợp với chính trị, tư tưởng và nếu cần, quân sự, chủ động tiến công địch.* Các biện pháp đấu tranh ở các khu vực trọng điểm– Lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa+ Về chính trị: Xây dựng và củng cố vững chắc trận địa tư tưởng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội và đời sống tinh thần. Kiên quyết phản đối và đẩy lùi các loại tư tưởng cơ hội, lệch lạc. Trau dồi truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường của nhân dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.+ Tư tưởng văn hoá: Xây dựng lòng yêu nước, sức mạnh và lòng dũng cảm của con người Việt Nam, đạo đức trong sáng, nghĩa tình láng giềng tốt đẹp, lối sống giản dị, khoan dung, nhân hậu, có văn hoá, có trí tuệ văn hoá, hành động theo pháp luật. Mở rộng giao lưu quốc tế trên cơ sở giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.– trong lĩnh vực tổ chức nhân sựTổ chức đảng, cơ quan các cấp phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nhất là trong công tác cán bộ. Sớm phát hiện và kiên quyết loại trừ những phần tử cơ hội, tham nhũng trong hệ thống chính trị ở địa phương. Xây dựng, củng cố hệ thống chính quyền lành mạnh, thực sự nhận thức rõ nhân dân làm chủ, nhân dân điều hành, nhân dân hưởng thụ.– trong lĩnh vực kinh tế+ Phát triển kinh tế theo đường lối của đảng và tìm mọi biện pháp thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Tăng trưởng kinh tế phải gắn chặt với củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương. Đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân toàn diện.– trong lĩnh vực ngoại giao+ Mở rộng quan hệ đối ngoại trên cơ sở bảo đảm độc lập, chủ quyền quốc gia. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời bảo đảm lợi ích của đất nước, của dân tộc, thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế.+ Trong quan hệ đối ngoại, phải giữ vững nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, đàm phán và giải quyết hòa bình các tranh chấp, không can thiệp vào chủ nghĩa quốc tế. .– trong lĩnh vực tôn giáo và chủng tộc+ Thực hiện chính sách ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số, người làm công tác tôn giáo. Tuân thủ dân chủ, tôn trọng thuần phong mỹ tục, tự do tín ngưỡng của mọi người, phản đối mọi hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, những hành vi lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để xuyên tạc chính sách dân tộc, gây rối trật tự. , viện trợ cho kẻ thù và chống lại cách mạng.– trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh+ Tăng cường xây dựng quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục quốc phòng toàn dân để mọi người hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong xây dựng Tổ quốc và bảo vệ Tổ quốc.Kết nối với sự tự nhận thức của bạn để làm– Thứ nhất: về nhận thức bản thân.+ Thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, đế quốc và các thế lực thù địch chống phá Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, … bằng các hình thức, phương tiện phi vũ trang. trong và ngoài nước. Đó là một cuộc chiến tranh nhiều mặt và tàn khốc nhằm làm suy yếu nền kinh tế, tạo ra hỗn loạn xã hội, chuyển dịch đường lối chính trị, tước vũ khí của các lực lượng vũ trang, cô lập và biến chất Việt Nam. Hoàn toàn tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và con đường xã hội chủ nghĩa, để chế độ xã hội chủ nghĩa chuyển hóa theo con đường tư bản chủ nghĩa. Ngày nay, tình hình kinh tế xã hội nước ta và thế giới đang có những chuyển biến mới, những tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường, sự giao lưu và hội nhập quốc tế không ngừng mở rộng. Trước sự đối đầu của các thế lực thù địch với âm mưu “diễn biến hòa bình” ngày càng tinh vi, bạo lực, đặt ra yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, thách thức mới đối với cách mạng nước ta. Hiểu mới, thích ứng với yêu cầu thực tế mới, rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết, tri thức khoa học cần thiết và phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ, chức trách ngày càng cao. dịch vụ mới.+ Sau khi học xong lớp bồi dưỡng Kiến thức chính trị, Quốc phòng – An ninh, tôi đã hiểu thêm nhiều điều về truyền thống của quân đội, quốc phòng – an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền biên giới, vùng trời Việt Nam, biển, đảo Trách nhiệm, nghĩa vụ; cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta. Nó đã cho tôi một cái nhìn tổng thể hơn về hiện trạng đất nước, những nguy cơ mà chúng ta phải đối mặt và cảm thấy tự hào về di sản dựng nước và giữ nước của chúng ta. Lãnh thổ, biên giới, chủ quyền, cảnh giác cao độ trước âm mưu, thủ đoạn lôi kéo của dân quân đối lập và các thế lực thù địch. Không những thế em còn biết thêm về đường lối, chỉ thị của quân đội mà đảng và nhà nước ta thực hiện và chấp hành đầy đủ với tư cách là công dân Việt Nam xã hội chủ nghĩa.- Thứ hai: Là một đảng viên, tôi nhận thấy cần phải thực hiện những việc sau:+ Phải chăm chỉ học tập, rèn luyện, trở thành người công dân tốt, người đảng viên tốt, cống hiến cho đất nước.+ Phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Tránh xa những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng lợi dụng để lôi kéo, làm suy giảm lòng tin của chúng ta đối với Đảng và cách mạng.+ Khám phá trong chiến lược “DBHB” và bạo loạn lật đổ, góp phần quyết chiến, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. Đặc biệt coi trọng diễn biến tự diễn biến trong nội bộ, một quá trình nguy hiểm do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.+ Giữ vững ổn định chính trị tư tưởng trong nhân dân và phát huy sự đoàn kết thống nhất.+ Không ngừng học tập nâng cao hiểu biết của bản thân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đi đúng đường lối xã hội chủ nghĩa.+ Thường xuyên vận động, công khai người thân, nơi cư trú, chấp hành nghiêm chủ trương của đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.+ Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do đảng bộ và chính quyền thực hiện.+ Rõ ràng, “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ đang là hiểm họa rất lớn, rất nghiêm trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Từ đó, xác định rõ kẻ thù và mục tiêu tác chiến, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, ý chí, quyết tâm đối mặt với diễn biến của tình hình, chủ động, đổi mới, kiên định, vững vàng, sẵn sàng chiến đấu. hoàn thành các nhiệm vụ được giao.+ Tích cực tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đoàn kết trong tổ chức, nâng cao chất lượng giáo dục mọi mặt trên cơ sở xây dựng chính trị.+ Luôn hiểu rõ chức năng nhiệm vụ của đơn vị và trách nhiệm của bản thân, chăm chỉ học tập, nâng cao chất lượng toàn diện, phát huy dân chủ.+ Không ngừng học hỏi nâng cao nhận thức và hành động thiết thực về công tác vận động quần chúng.

Bài văn mẫu môn Quốc phòng và An ninh môn 4 – Dạng 7

Họ và tên: …………………………..Giáo viên: Trường ………………Câu hỏi 1. Xin đồng chí giới thiệu mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, phương châm của Đảng đối với công tác phòng chống chiến lược và ác ôn “diễn biến hòa bình” của Việt Nam?TL: Chiến lược “DBHB” là chiến lược cơ bản để chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hòng lật đổ hệ thống chính trị – xã hội của các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu bằng biện pháp phi quân sự.Mục tiêu:Giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, tiến lên sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; làm thất bại âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, CNĐD, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Tổ quốc; bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn xã hội và văn hóa. Bảo vệ đảng, đất nước, nhân dân và hệ thống xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp trẻ hóa và lợi ích của đất nước, dân tộc.Phân tích: Những mục tiêu trên là nội dung bảo vệ Tổ quốc của Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Đại hội lần thứ VIII (Đại hội lần thứ IX).Sứ mệnh:Chủ động tiến công địch trên các lĩnh vực, phòng chống mất ổn định chính trị xã hội, pháp luật lao động và các tình huống phức tạp khác, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn “DBHB” chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ Đảng, chính quyền và hệ thống xã hội chủ nghĩa.Lượt xem:1. Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.+ Đây là mục tiêu tổng quát của Đảng Cộng sản Việt Nam và là sự lựa chọn đúng đắn của Bác Hồ, của đảng và nhân dân.+ Xuất phát từ mối quan hệ giữa LĐMT và CNXH. Thực tiễn đã chứng minh rằng …+ Chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa xã hội cũng là mục tiêu cơ bản của các mặt đối lập.các nội dung:+ Luôn bám sát mục tiêu nhấn mạnh cả lý luận và thực tiễn trong xây dựng tổ chức và bảo vệ Tổ quốc.+ Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái phản động.+ Ngăn chặn, đẩy lùi mọi thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, nguy cơ can thiệp quân sự, xung đột vũ trang, vi phạm chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.+ Quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ 2 nhiệm vụ chiến lược về mọi mặt của đời sống xã hội từ Trung ương đến cơ sở.Ngày nay, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vẫn là mục tiêu cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xóa bỏ mục tiêu này là mục đích chính của chiến lược “DBHB” của Việt Nam.2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát động cuộc đấu tranh toàn diện.Phân tích: Sức mạnh tổng lực của Vệ binh Quốc gia Việt Nam:Cơ sở: Xuất phát từ lý luận về sức mạnh trong đấu tranh cách mạngSức mạnh của tổ tiên được tạo ra từ kinh nghiệm truyền thốngTừ đặc điểm của công cuộc bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay.Nội dung sức mạnh Việt Cộng được Đại học Đảng X xác định:Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân và của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, là tổng hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, kiến ​​tạo thế giới. Hoạt động tổng hợp: chính trị, kinh tế, quân sự, an ninh, ngoại giao …“Diễn biến hòa bình” đang chống lại chúng ta trên mọi lĩnh vực, thì chúng ta cũng phải chống lại nó trên mọi lĩnh vực.3. Phải kết hợp chống “diễn biến hòa bình” về pháp luật lao động để phòng ngừa và ứng phó thắng lợi các tình huống chiến lược về quốc phòng, an ninh có thể xảy ra.NQTW8 (Số thứ chín) của Đảng ta về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã dự báo ba tình huống chiến lược:Tình huống 1: Tình hình chính trị đất nước rối ren, nguy cơ mất chính quyền.+ Tình huống 2: Bạo loạn chia cắt ở một hay nhiều vùng, có nguy cơ chia cắt đất nước.+ Tình huống 3: Kiếm cớ can thiệp quân sự, dẫn đến xung đột vũ trang và chiến tranh xâm lược nước ta.Ba tình huống trên nhìn chung có mối liên hệ hữu cơ và ảnh hưởng lẫn nhau. Một điều kiện có thể là tiền thân của một điều kiện khác. Trong đó trường hợp 1 và 2 là do hoạt động của chiến lược “diễn biến hòa bình” thì Bộ luật Lao động được ban hành.Vì vậy, chống “diễn biến hòa bình”, BLLĐ là nhiệm vụ quan trọng, đồng thời cũng là nhiệm vụ trực tiếp ngăn chặn, đẩy lùi tình thế chiến lược nói trên để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.4. Nắm chắc pháp luật, tích cực, kiên quyết trấn áp bọn phản động, bảo vệ chính quyền, chế độ.Cần tăng cường xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo vệ Tổ quốc.Tập trung xây dựng quân đội vững mạnh, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp Cộng sản của đảng và nhân dân. Cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao để ngăn chặn, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn bạo loạn của kẻ thù. Ngoài ra, chúng ta phải đề cao cảnh giác, ngăn chặn mọi âm mưu “phi chính trị hóa” của quân đội và công an, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng đối với quân đội.châm ngôn:1. Giữ vững ổn định nội bộ và tích cực ngăn chặn sự kết hợp giữa “xây” và “ngược”.Vị trí, ý nghĩa: Đây là chủ trương chung về phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong Bộ luật Lao động. Nó thể hiện sự quyết liệt của chúng ta trong việc ngăn chặn “diễn biến hòa bình” của BLLĐ.các nội dung:+ Giữ vững ổn định nội bộ, trước hết là giữ vững ổn định chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng của địa phương, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với địa phương. Kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, giữ vững mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững và phát huy nền văn hóa dân tộc. Giữ vững nội tâm chính là điều kiện, điểm tựa vững chắc để chủ động đề phòng những rủi ro bên ngoài.+ Tích cực phòng ngừa trước hết là để bảo vệ chính sách đối ngoại của đảng. Các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao, quân sự trên trường quốc tế không được xâm hại đến lợi ích quốc gia, góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, phải nắm chắc âm mưu của kẻ thù, thu thập thông tin chính xác, có đối sách phù hợp, không được phép kẻ địch tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta dưới mọi hình thức.+ Hướng nội mạnh mẽ và chủ động ngăn cản các mối quan hệ thân thiết với nhau. Nếu bạn không giấu nó bên trong, bạn sẽ không thể chủ động ngăn chặn nó. Vì vậy, phải lấy xây dựng làm cơ sở cho kháng chiến, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống.Xây dựng tổ chức và cả hệ thống chính trị vững mạnh để ngăn chặn, đấu tranh, đẩy lùi mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù là yêu cầu quan trọng hàng đầu.2. Khi bạo loạn xảy ra, cần phát huy sức mạnh chung, kết hợp các biện pháp, các mặt đấu tranh, kiên quyết, nhanh chóng, không để lan rộng, kéo dài.Châm ngôn này hướng dẫn các cuộc đấu tranh và hành động của chúng ta chống lại sự nổi dậy và lật đổ kẻ thù của chúng ta.Để thực hiện phương châm trên, cần phải luôn chủ động, phát hiện mọi ý đồ, hành động của địch, chú ý địa bàn, lên kế hoạch trước, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng bạo loạn các cấp. Thường xuyên tổ chức huấn luyện và chuẩn bị ứng phó khẩn cấp.Tổng kết: Để thực hiện thắng lợi âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình”, dưới sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp, Đảng ta đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, chủ trương nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. , Bộ luật Lao động đối với quân nổi dậy và các thế lực thù địch của Việt Nam. Chiến lược phòng chống “diễn biến hòa bình” là nhiệm vụ cấp bách nhất trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, để đạt được điều này, cần có các giải pháp phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và pháp luật lao động cụ thể trên từng địa bàn.Câu 2: Phân tích, làm rõ nội dung, giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên các lĩnh vực? liên hệ với bản thân?TL: Nội dung và biện pháp đối phó của chiến lược phòng chống “diễn biến hòa bình” trên các lĩnh vực?1. Về lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa:Một loại. Trên mặt trận chính trị:Từ các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và các mặt khác để xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ đảng, làm cho đảng ta thực sự trở thành một TSVM, nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu lực chiến đấu của Đảng. Tăng cường chấn chỉnh tổ chức đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo, hiệu lực chiến đấu của tổ chức đảng. Tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ trong các hoạt động và sinh hoạt đảng.Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính quyền các cấp, thực sự nhận thức rằng nhân dân làm chủ, nhân dân làm chủ, nhân dân hưởng thụ.+ Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.+ Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với các tổ chức đoàn thể.Xây dựng, củng cố lập trường tư tưởng xã hội chủ nghĩa của toàn đảng, toàn quân và toàn dân, chống mọi âm mưu, thủ đoạn, chống “diễn biến hòa bình” bằng phò mã lao động của kẻ thù.Đẩy nhanh phát triển kinh tế gắn liền với việc thực hiện các chính sách xã hội và nâng cao đời sống nhân dân một cách toàn diện.+ Củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.b. Về lĩnh vực tư tưởng – lĩnh vực văn hóa:Tăng cường công tác tư tưởng, lý luận và bảo vệ nền tảng, chương trình, đường lối tư tưởng của Đảng. Bảo vệ và củng cố vai trò chủ đạo của học thuyết Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.Chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng, tinh thần tự tôn, tự cường dân tộc. Truyền thống dựng nước phải đi đôi với giữ nước.Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng con người Việt Nam cả về tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống, … có nhân cách tốt, dũng cảm, tâm hồn tỉnh táo, trí tuệ cao. .Nắm vững và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa của hoạt động văn hóa ở Việt Nam, bảo vệ thành quả của chủ nghĩa cộng sản trong tình hình mới. Nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, ươm mầm tài năng cho đất nước. Không ngừng đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo.Trước tình hình mới, cần làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm soát chặt chẽ việc công khai, xuất bản, hướng dẫn nghiên cứu lý luận một cách thống nhất, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, văn hóa.2. Lĩnh vực kinh tế:Thực hiện triệt để và kiên quyết bảo vệ đường lối chấn hưng kinh tế của Đảng, tận dụng nội lực, nâng cao tinh thần hợp tác quốc tế có hiệu quả, xây dựng nền độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, bảo đảm đi lên chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc. lợi ích, an ninh quốc gia, bảo vệ văn hóa và bản sắc dân tộc.Cảnh giác, kiên quyết, trước các thế lực thù địch âm mưu lợi dụng kinh tế, thương mại, các mối quan hệ kinh tế để làm lũng đoạn chúng ta về chính trị.Thực hiện phương châm hợp tác tích cực, kiên quyết đấu tranh, xử lý linh hoạt các quan hệ kinh tế, hạn chế tác động tiêu cực của cơ chế thị trường trong đời sống xã hội.Nâng cao khả năng xây dựng nền kinh tế độc lập của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nâng cao năng lực cạnh tranh, hoàn thiện pháp luật về kinh tế.Thực hiện xóa đói, giảm nghèo, thực hiện cần kiệm, liêm chính, chống tham nhũng, chăm lo toàn diện cho đời sống của nhân dân.3. Về dân tộc và tôn giáo:Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng của chúng ta có 35 dân tộc anh em sinh sống và cũng có đầy đủ các tôn giáo lớn. Đặc biệt có rất nhiều giáo dân theo đạo Tin lành, và đạo Tin lành đã phát triển mạnh trong những năm gần đây. Có âm mưu chia rẽ những người theo đạo Tin lành tại Hội thánh Tin lành Việt Nam thành những người theo đạo Tin lành Degas của riêng mình để phục vụ cho âm mưu thành lập tổ chức tự quản Degas ở Tây Nguyên.Tôn trọng quyền bình đẳng của các dân tộc, theo pháp luật và truyền thống văn hóa Việt Nam, mọi người có quyền tự do tín ngưỡng.Tăng cường sự lãnh đạo của đảng và sự quản lý của đất nước bằng hệ thống pháp luật đồng bộ và hợp lý.+ Giữ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, thôn trưởng, trưởng bản, chức sắc các tôn giáo để vận động quần chúng nhân dân.+ Thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo và tôn trọng quyền tự chủ của nhân dân.Đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội để xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.+ Thực hiện chính sách ưu tiên đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số.+ Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và trí tuệ của nhân dân.4. Lĩnh vực QP-AN:Tăng cường sự lãnh đạo của đảng và tập trung cho sự nghiệp QP-AN.+ Thứ nhất, xây dựng lực lượng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trình độ sẵn sàng chiến đấu cao.+ Nâng cao năng lực, hiệu quả là tham mưu cho đảng và nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.Tích cực củng cố bản lĩnh chính trị, làm tốt công tác vận động quần chúng, nhất là vùng trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Trung thành với tổ quốc, trung thành với đảng, trung thành với nhân dân.Tiếp tục củng cố xây dựng và nâng cao nền quốc phòng toàn dân trong điều kiện tình hình an ninh trật tự ở nhiều nơi.+ Xây dựng ngày càng nhiều khu phát triển của tỉnh.+ Đang từng bước hoàn thiện và bổ sung các quy hoạch A, A2 cho từng khu vực.+ Tuân thủ nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội và công an nhân dân.Hoàn thiện hệ thống pháp luật QP-AN.5. Trong lĩnh vực ngoại giao:Đổi mới tư duy để thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của tình hình thế giới và khu vực.Xác định đúng đối tượng, đối tác trong mọi lĩnh vực. Tích cực trấn áp các hoạt động đối ngoại, vạch trần và ngăn chặn mọi hình thức vu cáo, vu cáo, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.Phân tích quan điểm của Đảng về đối tượng và đối tác theo NQ TW8 (số 9)+ Vấn đề xác định đối tác, chủ thể là vấn đề hết sức quan trọng và nhạy cảm, cần có cách tiếp cận mới, vì mỗi đối tượng cần hợp tác, ngược lại giữa các đối tác vẫn có sự khác biệt và xung đột lợi ích với chúng ta, đối với chúng ta lợi ích riêng, chúng tôi vẫn thêm các đối tác để hạn chế bất lợi. Trong từng lĩnh vực, từng địa bàn, từng thời điểm cụ thể có những đối tượng, đối tác khác nhau, nếu mơ hồ, cứng nhắc thì có thể lúng túng, bị động trong xử lý.+ Việc xác định đối tác, đối tượng đấu tranh phải theo nguyên tắc: tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác. Bất cứ lực lượng nào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nếu âm mưu, chống phá mục tiêu của đất nước ta đều phải chiến đấu. Mặt khác, trong mỗi đối tượng, có thể có đối tượng cần tuyển dụng và hợp tác, đối tác có thể có mặt khác mâu thuẫn với lợi ích của chúng ta.Vận động người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia, phát hiện, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động chống khủng bố của bọn phản động trong người Việt Nam lưu vong.Bên ngoài phối hợp với các lực lượng an ninh để ngăn chặn “diễn biến hòa bình” của bộ luật lao động và không để kẻ thù lợi dụng các vùng lãnh thổ láng giềng xâm nhập, hỗ trợ, đánh trực diện vào Việt Nam.——Làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, nhất là đối với các vùng biên giới, hải đảo, các khu công nghiệp mà các nước đã đầu tư vào ta.Mối quan hệ cá nhân: Cần chú ý: Tích cực xây dựng bản lĩnh chính trị, làm tốt công tác vận động quần chúng, nhất là vùng trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.- Có tinh thần trách nhiệm và khả năng nhận thức tốt, tích cực tham gia các hoạt động thực tiễn trong nhà trường và trên thế giới, góp phần làm thất bại âm mưu của kẻ thù. Bảo vệ các tổ chức mà họ tham gia.nhận được kết luậnChiến lược phòng chống “diễn biến hòa bình”, BLLĐ và các thế lực thù địch của nước ta là đấu tranh giai cấp, một hình thức đấu tranh mới của dân tộc, nhằm giải quyết triệt để vấn đề “ai thắng” giữa CNXH và CNTB của nước ta, vì thế giới Góp phần đến thắng lợi chung của chủ nghĩa cộng sản. Đặc biệt trong các kỳ đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đảng bộ toàn quốc lần thứ XI vừa qua, ĐCSVN và các thế lực thù địch tổ chức hoạt động chống phá ngày càng mạnh mẽ. Vì vậy, chúng ta phải luôn quán triệt sâu sắc mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nắm chắc các hoạt động chống phá của kẻ thù, làm tốt công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình”. Tích cực tuyên truyền, giáo dục cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, bộ đội luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, có hành động kịp thời, có hiệu quả, nhất định chúng ta sẽ đánh bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, ác chiến của quân nổi dậy và các thế lực thù địch, kiên quyết bảo vệ xã hội Việt Nam. tổ quốc. /.

Tiểu luận Quốc phòng và An ninh môn 4 – Lớp 8 THCS

Họ và tên: ……………………………………… … …………Giáo viên: Trường ……………………câu hỏi:Thưa đồng chí, “diễn biến hòa bình” là gì? Để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chống “diễn biến hòa bình”, đồng chí hãy chia sẻ quan điểm của mình về những việc cần làm trong giai đoạn hiện nay?các nội dung:Chiến lược “diễn biến hòa bình” là chiến lược cơ bản và chiến lược tổng hợp của các thế lực thù địch đế quốc và phản động, đứng đầu là Mỹ, lấy biện pháp “phi vũ trang” làm phương thức chủ yếu để đấu tranh, tiến tới ngày tận thế. »M Lật đổ các chế độ ở các nước tiên tiến – x · hii, trước hết là ở các nước xã hội chủ nghĩa, từ bên trong, chủ yếu bằng biện pháp phi quân sự, bằng chủ nghĩa đế quốc.Để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chống “diễn biến hòa bình”, ý thức của bản thân cần:- Thứ nhất: về nhận thức bản thân.+ Thực hiện âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch về kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, cả trong và ngoài nước. Đó là cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt nhằm làm suy yếu nền kinh tế, tạo ra hỗn loạn xã hội, làm chuyển dịch đường lối chính trị, làm giảm hiệu quả chiến đấu của lực lượng vũ trang, cô lập và suy thoái lực lượng vũ trang. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế làm cho nhân dân mất lòng tin vào đảng, vào đất nước và con đường xã hội chủ nghĩa, từ đó biến chế độ thành con đường xã hội chủ nghĩa và con đường tư bản chủ nghĩa. Ngày nay, tình hình kinh tế xã hội nước ta và thế giới đang có những chuyển biến mới, những tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường, sự giao lưu và hội nhập quốc tế không ngừng mở rộng. Cùng với “diễn biến hòa bình”, đối đầu với các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, hung bạo, đặt ra yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, thách thức mới đối với cách mạng nước ta. Hiểu mới, thích ứng với yêu cầu thực tế mới, rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết, tri thức khoa học cần thiết và phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ, chức trách ngày càng cao. dịch vụ mới.+ Hoàn thành 4 khóa bồi dưỡng Kiến thức Chính trị các môn Quốc phòng-An ninh ….. 20 …. Tôi đã học hỏi được nhiều điều về quân sự, quốc phòng. – An ninh, truyền thống của dân tộc và công cuộc dựng nước; Nó đã cho tôi một cái nhìn tổng thể hơn về hiện trạng đất nước, những nguy cơ mà chúng ta phải đối mặt và cảm thấy tự hào về di sản dựng nước và giữ nước của chúng ta. Lãnh thổ, biên giới, chủ quyền, cảnh giác cao độ trước âm mưu, thủ đoạn lôi kéo của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Không chỉ vậy, tôi còn hiểu rõ hơn về đường lối, chỉ thị của quân đội mà Đảng và nhà nước ta với tư cách là công dân Việt Nam xã hội chủ nghĩa hoàn toàn thực hiện và chấp hành.-Thứ hai: Là một đảng viên trẻ và là một giáo viên của trường, bản thân tôi cần thực hiện những điều sau:+ Phải chăm chỉ học tập, rèn luyện, trở thành người công dân tốt, người đảng viên tốt, cống hiến cho đất nước.+ Phát hiện, tham gia đấu tranh, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược “diễn biến hòa bình” và khởi nghĩa lật đổ. Đặc biệt coi trọng diễn biến tự diễn biến trong nội bộ, một quá trình nguy hiểm do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.+ Phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Tránh xa những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng lợi dụng để lôi kéo, làm suy giảm lòng tin của chúng ta đối với Đảng và cách mạng.+ Giữ vững sự ổn định chính trị tư tưởng của đội ngũ cán bộ trong trường và phát huy sự đoàn kết của tập thể.+ Không ngừng học tập nâng cao phẩm chất chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định đường lối xã hội chủ nghĩa.+ Thường xuyên vận động, tuyên truyền giáo viên và học sinh nhà trường thực hiện nghiêm túc đường lối chính sách của Đảng và pháp luật dân tộc.+ Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do đảng bộ và chính quyền thực hiện.+ Tích cực tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đoàn kết trong tổ chức, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường trên cơ sở xây dựng chính trị.+ Luôn nhận thức rõ chức năng nhiệm vụ của đơn vị và trách nhiệm của bản thân; học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, đổi mới quản lý, phát huy dân chủ tổ chức.+ Không ngừng học hỏi nâng cao nhận thức và hành động thiết thực về công tác vận động quần chúng. Vận động người thân, học sinh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, không tham gia tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo, làm suy yếu khả năng kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc.+ Nhận diện và lên án những hiện tượng, hành vi xấu gây nguy hại đến an ninh quốc gia, đoàn kết với nhân dân địa phương nơi đặt cơ sở.+ Rõ ràng, “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ đang là hiểm họa rất lớn, rất nghiêm trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Từ đó, xác định rõ kẻ thù và mục tiêu tác chiến, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, ý chí, quyết tâm đối mặt với diễn biến của tình hình, chủ động, đổi mới, kiên định, vững vàng, sẵn sàng chiến đấu. hoàn thành các nhiệm vụ được giao.Tác giả bài báo thu hoạch

Bài văn mẫu môn Quốc phòng và An ninh môn 4 – Dạng 9

1. Vài nét về tình hình quốc phòng, an ninh của Việt Nam trong những năm gần đâyĐể thực hiện mục tiêu chấn chỉnh và xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, đất nước ta đã có những thành tựu to lớn, đã tập hợp được các lực lượng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ bờ cõi.Những nguyên tắc, đường lối lãnh đạo của Đảng đã đưa đất nước ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đảng xác định tư tưởng chỉ đạo về quốc phòng, an ninh là nhận thức sâu sắc, toàn diện về nhiệm vụ, mục tiêu bảo vệ Tổ quốc.Xây dựng lý luận, lồng ghép các lực lượng, lực lượng quốc phòng, an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vững chắc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời bình và thời chiến.Đảng và nhà nước đã thông qua một số nghị quyết, luật, nghị định nhằm hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của đảng trong quản lý nhà nước và công tác hành chính. Công tác quốc phòng, an ninh được thực hiện tốt, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và sự chung sức, đồng lòng của quần chúng nhân dân.Tuy nhiên, đất nước tôi vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức lớn, tác động và sự phát triển của nó rất phức tạp và có thể thay đổi được. Sự tha hóa về chính trị, tư tưởng, đạo đức, nhất là tệ quan liêu, tham nhũng của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã làm hạ thấp lòng tin của quần chúng đối với Đảng và đất nước.Một số cán bộ, đảng viên chưa quán triệt sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, còn chủ quan, mất cảnh giác, chưa nắm chắc tình hình cơ sở, chưa sâu sát quần chúng. Thế trận quốc phòng trên một số lĩnh vực chưa được xây dựng vững chắc.Công tác động viên dự bị động viên, dân quân tự vệ chưa thường xuyên cải tiến về chiến thuật, kỹ thuật, công nghệ …, hiệu quả chiến đấu chưa cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác nghiên cứu, dự báo về quốc phòng, an ninh còn hạn chế, sơ hở, bị động, bất ngờ trong nắm tình hình.Hiện nay, các thế lực thù địch đang dùng nhiều thủ đoạn mới chống phá nước ta, âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm thay đổi hệ thống chính trị nước ta. Mục tiêu của chúng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, tạo cớ phát động chiến tranh xâm lược kiểu mới.Tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ và tài nguyên sẽ ngày càng phức tạp và có thể dẫn đến xung đột vũ trang. Vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong Kháng chiến trong giai đoạn mới đòi hỏi phải chủ động nắm chắc tình hình và sáng tạo, quyết liệt, kiên quyết bảo vệ độc lập dân tộc.Trong thời kỳ mới, sự nghiệp quốc phòng, an ninh cần chủ động phòng ngừa, loại bỏ các yếu tố gây xung đột vũ trang, ngăn chặn và giải quyết nguy cơ chiến tranh.2. Mục tiêu, nhiệm vụ Quốc phòng, An ninhBảo vệ Tổ quốc là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân, mọi công dân phải có nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. Quân đội nhân dân, Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.Trước tình hình mới, Đảng ta xác định mục tiêu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa là mục tiêu chung. Đồng thời, bảo vệ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước và phát triển kinh tế, xã hội.Đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt, quản lý tập trung, thống nhất đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh.3. Chủ trương hàng đầu của Đảng về an ninh quốc phòngTrong các quy định của hiến pháp và các văn kiện của đảng những năm qua, nguyên tắc lãnh đạo của đảng đối với quốc phòng, an ninh là sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp của đảng về mọi mặt đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh.Đảng Cộng sản Việt Nam không thông qua tổ chức trung gian nào, không phân chia quyền lực, không để tổ chức, cá nhân nào lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng, an ninh. Sự lãnh đạo của Đảng là duy nhất và tuyệt đối.Sự lãnh đạo của Đảng về mọi mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh. Sự lãnh đạo, hướng dẫn của đảng thông qua tổ chức đảng các cấp. Cấp ủy các cấp có trách nhiệm lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng, an ninh theo đúng nội dung, phạm vi quy định ở từng cấp.Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp đối với quân đội, công an nhân dân trong mọi công việc, mọi nhiệm vụ, mọi điều kiện, hoàn cảnh. Đảng lãnh đạo xây dựng, hoạch định đường lối chiến lược xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, đường lối chiến tranh nhân dân, phát triển khoa học quân sự, công tác cán bộ, hậu cần kỹ thuật và công tác bảo đảm.4. Tăng cường phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới4.1 Vai trò của phát triển kinh tế đối với việc tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninhTrình độ phát triển kinh tế của một quốc gia sẽ bảo đảm cho quốc phòng, an ninh có tiềm lực quốc phòng, an ninh mạnh, cung cấp vật chất, kỹ thuật, công nghệ và nguồn nhân lực cho quốc phòng, an ninh.Phát triển kinh tế là rất quan trọng, tạo ra nguồn vốn tích lũy và nguồn thu ngân sách để phát triển toàn diện đất nước, giúp tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Tạo điều kiện để công nghiệp quốc phòng đổi mới công nghệ, sản xuất phương tiện kỹ thuật phục vụ quốc phòng, an ninh. Đặt nền móng cho lực lượng vũ trang bồi dưỡng cán bộ chất lượng cao.Phát triển kinh tế liên quan đến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và tinh thần của nhân dân, nâng cao lòng tin của nhân dân đối với đảng và đất nước, tăng cường ổn định xã hội, củng cố sức mạnh bảo vệ Tổ quốc.Kinh tế phát triển, đời sống của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ được nâng cao, bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ trong công tác, luyện tập, nâng cao trình độ kỹ thuật.Phát triển kinh tế theo hướng mở cửa và hội nhập quốc tế tạo tiền đề để tăng cường lợi thế và xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh. Nâng cao hiểu biết, sự gắn kết và cơ hội đầu tư, thương mại và khả năng cạnh tranh. Tích cực hội nhập cộng đồng quốc tế cũng cần có sự tham gia có trách nhiệm vào hoạt động của các tổ chức quốc tế, hoạt động kinh tế đối ngoại, củng cố thế và lực của đất nước trong bảo vệ Tổ quốc.4.2 Một số tác động tiêu cực của kinh tế thị trường đến quốc phòng và an ninhKinh tế phát triển kéo theo sự chênh lệch giàu nghèo đã tác động tiêu cực đến xã hội. Chúng kích động nhân dân gây phức tạp về an ninh, trật tự xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ảnh hưởng đến công cuộc xây dựng nền quốc phòng toàn dân.Nhiều cá nhân, tổ chức có cơ hội vươn lên làm giàu, nâng cao đời sống đã tác động nhất định đến tư tưởng, tình cảm của một số cán bộ, chiến sĩ. Một số cán bộ, công chức, viên chức lạm dụng chức vụ quyền hạn làm giàu trái pháp luật, nhận hối lộ, tài sản bất hợp pháp.Hợp tác đầu tư và thương mại quốc tế cũng có nhiều tác động tiêu cực đến quốc phòng, an ninh. Các thế lực thù địch, phản động lợi dụng thủ đoạn hợp tác đầu tư, thương mại để cấu kết với tổ chức phản động, chống phá.Chúng tìm cách mua chuộc cán bộ, công chức của ta để lấy thông tin về quốc phòng, an ninh phục vụ âm mưu lật đổ của chúng. Họ đã sử dụng các khoản đầu tư của mình vào văn hóa và giáo dục để truyền bá một nền văn hóa độc hại đến Việt Nam.4.3 Một số giải pháp cơ bản để phát triển kinh tế gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninhPhát huy tác động tích cực của phát triển kinh tế đối với quốc phòng, an ninh, hạn chế tác động tiêu cực. Để nâng cao năng lực quản lý quốc gia, chúng ta không những phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế mà còn phải kiên quyết bảo đảm an ninh, quốc phòng.Tăng cường toàn diện sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng chủ trương, chính sách và tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, an ninh. Làm tốt công tác giám sát, kiểm tra ở cơ sở.Xây dựng hệ thống pháp luật kinh tế thị trường hoàn chỉnh để đảm bảo nền tảng pháp lý vững chắc. Thể chế hóa các nguyên tắc, chính sách của Đảng thành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ và có hiệu lực trong toàn quốc. Phát triển kinh tế liên quan đến củng cố quốc phòng, an ninh đòi hỏi phải có sự thống nhất trong quản lý, chấp hành hiệu lực, hiệu quả của tổ chức lãnh đạo, điều hành các cấp từ Trung ương đến địa phương.Phân bổ hợp lý các nguồn kinh phí cho công tác quốc phòng, an ninh, đồng thời bảo đảm phát triển kinh tế thị trường. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp lợi ích vật chất, tinh thần để xây dựng phát triển kinh tế và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.Từ Trung ương đến địa phương, các bộ, ngành trên cả nước thống nhất, đồng bộ để phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng. Hoàn thiện chiến lược, quy hoạch tổng thể của đất nước, kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh. Điều tra, đánh giá nguồn lực, xác định mục tiêu khoa học và công nghệ, phương hướng phát triển, huy động, phân bổ nguồn nhân lực và các chính sách ưu đãi trên cơ sở đó.V. Vấn đề dân tộc, tôn giáo liên quan đến quốc phòng, an ninh trong tình hình mới5.1 Hiện trạng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, quốc phòng và an ninh ở Việt NamViệt Nam là nước đa dân tộc, Đảng ta luôn coi dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ chiến lược cách mạng liên quan đến sự phát triển của đất nước. Chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo được thể hiện trong các nghị quyết, nghị định khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Nghiêm trị những kẻ lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá cách mạng.Lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, các thế lực thù địch ra sức chống phá cách mạng. Chúng thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, làm bùng phát xung đột sắc tộc, tôn giáo. Trước thực trạng đó, đảng và nhà nước luôn có chính sách quan tâm đặc biệt đến vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn về kinh tế.Đường lối đổi mới trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã đoàn kết các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, các thành phần kinh tế, tạo thành khối đại đoàn kết toàn dân.5.2 Các biện pháp cải thiện chính sách quốc gia và tôn giáo nhằm bảo đảm quốc phòng và an ninhĐặt vấn đề dân tộc, tôn giáo trong tổng thể mối quan hệ liên quan đến quốc phòng, an ninh và thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Xem xét một cách khách quan, toàn diện mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và bảo vệ Tổ quốc.Nhận thức sâu sắc quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy dân làm nền, thực hiện chính sách dân sinh, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp công sức, phát triển kinh tế, dân tộc. .Hệ thống chính sách đối với vấn đề dân tộc, tôn giáo phải được xây dựng ở tầm vĩ mô, thích ứng với tình hình mới và được bổ sung, hoàn thiện kịp thời. Xây dựng tuyến phòng thủ dân sự hoàn chỉnh và vững chắc. Đó là dựa vào lòng dân, dư luận và sức mạnh.Xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội, khai thác tiềm năng kinh tế của từng nơi, chú trọng phát triển sản phẩm lợi thế của từng nơi, nâng cao đời sống nhân dân. Xây dựng nền tảng vững chắc cho các nỗ lực quốc phòng, an ninh cấp cơ sở, nhất là đối với các khu vực có vị trí địa lý giáp biên giới, hải đảo.Thực hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dũng cảm đổi mới, có ý thức kế thừa và duy trì truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của dân tộc.6. Liên hệ với bản thânTôi nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của quốc phòng, an ninh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Là một công dân Việt Nam, tôi hiểu rằng bản thân cần phải ra sức học tập, rèn luyện, cống hiến sức mình và tri thức cho đất nước. Nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thế lực thù địch, không để những cám dỗ vật chất làm ảnh hưởng, làm giảm lòng tin đối với Đảng và đất nước.Giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng, không để các thế lực thù địch có cơ hội dụ dỗ, lôi kéo. Đấu tranh ngăn chặn, lật tẩy những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực chống đối.Thường xuyên nâng cao chất lượng chuyên môn và phẩm chất chính trị, đi theo đường lối xã hội chủ nghĩa, đi theo lý tưởng của Đảng, là niềm tin của nhân dân. Thường xuyên nâng cao nhận thức, ý thức về Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và thi đua làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Ra sức phát triển kinh tế, xây dựng đất nước trong thời kỳ mới, thực hiện nghĩa vụ công dân, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của đảng và nhà nước.Vận động nhân dân và người thân chấp hành pháp luật, không tham gia tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, làm suy thoái tư tưởng chính trị. Phát hiện, lên án những hiện tượng xấu, những hoạt động vi phạm pháp luật gây nguy hại đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.Tăng cường đoàn kết toàn dân, phát huy và làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó giữa các dân tộc, tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mặt trận an ninh nhân dân vững chắc.Cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, củng cố lập trường tư tưởng, phòng chống sự tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng, lối sống.Hình thành ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc, phát triển kinh tế địa phương bổ sung cho nhau cùng với việc duy trì văn hóa dân tộc và các giá trị truyền thống tốt đẹp.

Lớp chiến lược tiến hóa hòa bình

Hỏi: Em hãy làm rõ những âm mưu – diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Quan điểm, chủ trương của Đảng trong công tác đấu tranh phòng ngừa. Ở cương vị của mình, cần phải làm gì để tham gia ngăn chặn và làm thất bại âm mưu của kẻ thù?Nhiệm vụChiến tranh kết thúc, đất nước Việt Nam đã hoàn toàn độc lập, tự do, đang vững bước xây dựng xã hội chủ nghĩa, nhưng các thế lực thù địch đang làm mọi cách chống phá cách mạng Việt Nam để chống phá hoàn toàn đất nước. hệ thống xã hội chủ nghĩa. Âm mưu của địch không phải là mở cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ lực mà chỉ ngụy tạo, che đậy để diễn biến hòa bình, đây là chiến lược tổng hợp của chủ nghĩa đế quốc lấy phương tiện phi vũ trang làm chủ đạo, tác động chủ yếu đến tình cảm của con người, khiến họ lạc đường, mất niềm tin, mất ý chí, phản bội Tổ quốc.Thực chất của chiến lược diễn biến hòa bình là chống Cộng, chống độc lập dân tộc và chống chủ nghĩa xã hội.Mục tiêu: Xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới. Mục tiêu cơ bản là xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, thay thế bằng hệ tư tưởng tư sản, xóa bỏ vai trò của Đảng Cộng sản.Đối tượng của diễn biến hòa bình: Nước xã hội chủ nghĩa chủ yếu còn lại là Việt Nam.Nội dung chống phá: toàn diện và toàn diện, lấy kinh tế làm kim chỉ nam, dân tộc và tôn giáo làm mũi nhọn, hỗ trợ ngoại giao, răn đe quân sự, phản công làm mục tiêu. Đảng đi từ cơ sở đến trung tâm.Biện pháp: Chống phá công khai, bí mật, tận dụng những sai lầm trong nội bộ, coi trọng xây dựng nội lực, tập hợp lôi kéo, mua chuộc cán bộ thoái hóa, biến chất để lên chức cao. Biểu ngữ nội bộ Phát triển bản thân – Nghi ngờ nội bộ.Việt Nam phản đối chiến lược diễn biến hòa bình chính vì:Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở Đông Nam Á và là một trong những ngọn cờ đầu của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc giành độc lập dân tộc. – Việt Nam là nước đầu tiên đổi mới thành công và phát triển nhanh trên trường quốc tế.- Một quốc gia xã hội chủ nghĩa ở Đông Nam Á, nơi Đảng Cộng sản nắm quyền, là một thách thức đối với ICP.Vị thế chính trị, quân sự và kinh tế của Việt Nam trong khu vực Châu Á – Thái Bình DươngMục đích: – Đưa thần tượng Việt Nam ra sân khấu quốc tếXoá đi nỗi đau danh dự sự thất bại của Mỹ ở Việt Nam – Chìm Trung Quốc qua Việt Nam Mục tiêu: Xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa. Âm mưu đối phó:Đối lập trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa: – Đối lập về chính trị: Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về tư tưởng văn hóa.Chống phá hoại trong lĩnh vực kinh tế: hối lộ, thao túng. Việc tư nhân hoá nền kinh tế và thúc đẩy kinh tế tư nhân dẫn đến sự suy thoái của kinh tế quốc doanh. Đề cao vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, thu hẹp kinh tế quốc doanh, làm cho nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào kinh tế nước ngoài. Nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa với kinh tế nhà nước làm chủ đạo.Chống phá hoại trong lĩnh vực xã hội: Giới thiệu 3 Cộng đồng tự trị:Khu tự trị – Tỉnh tự trị Khmer-HmongChống phá hoại về quốc phòng, an ninh:Phá hoại công tác ngoại giao Tăng cường các hình thức: thăm viếng, du lịch, từ thiện, cấu kết với nội bộ các tổ chức phản động, bạo loạn lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa nước taMục đích: lật đổ chế độ từ địa phương đến trung ương,Bạo loạn: Bạo loạn quy mô vừa và lớn dưới sự chỉ đạo của bọn phản độngLàm thế nào để làm nó:

  • Bất ổn chính trị: Chỉ đạo lật đổ.

bạo loạn vũ trang. Tính chất bạo lực:Cuộc đối đầu cấp độ thứ nhất giữa lực lượng cách mạng và phản cách mạng + bản chất của rối loạn chính trị trong thời bình là:Phương châm của Đảng: Sử dụng sức mạnh chính trị và tuyên truyền để hạn chế sự can thiệp của bên ngoài3. Quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo của Đảng trong phòng chống diễn biến bạo loạn hòa bình.1. Nhiệm vụ, mục tiêu phòng chống: Đảng ta đặt nhiệm vụ phòng chống diễn biến hoà bình cho toàn đảng, toàn quân và toàn dân là cuộc đấu tranh lâu dài trên các lĩnh vực.2. Mục tiêu: Trên cơ sở bảo vệ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia.Quan điểm chỉ đạo đấu tranh chống diễn biến hòa bình.Một loại. Kiên quyết giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ngăn chặn và đẩy lùi các mối đe dọa từ các lực lượng vũ trang của đối phương.b. Sử dụng sức mạnh tổng hợp để chiến đấuC. Bên trong vững chắc và bên ngoài phòng thủ, kết hợp giữa xây và chống.d. Chống diễn biến hòa bình, bạo loạn và các hoạt động lật đổ là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và lâu dài trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.Thực hiện các bước để:Ổn định chính trị, văn hóa: Xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.- Cán bộ: tổ chức đảng và chính quyền, kịp thời phát hiện, uốn nắn những cá nhân tiêu cực, băng hoại đạo đức, vu cáo chế độ, giúp họ thấy rõ bản chất của vấn đề, có ý thức đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa để bảo vệ Tổ quốc. Mọi người.Về kinh tế: phát triển kinh tế địa phương và phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Lĩnh vực ngoại giao: thực hiện quốc tế hóa và đa dạng hóa.Về lĩnh vực chủng tộc, tôn giáo: cải thiện kinh tế vùng sâu, vùng xa.Lĩnh vực quốc phòng an ninh: giữ vững quốc phòng an ninh. Thường xuyên thực hiện công tác giáo dục quốc phòng toàn dân.Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tránh gây bức xúc trong quần chúng, khiếu kiện đông người.Hãy góp phần tự mình là người cán bộ của Đảng và chống lại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.Trước hết, trước những luận điểm xuyên tạc của tôn giáo, mê tín dị đoan và những cám dỗ vật chất tầm thường, lập trường tư tưởng phải kiên định, vững vàng, không gì lay chuyển được.Công khai các nguyên tắc của Đảng, chính sách, pháp luật cho nhân dân.Tuyên truyền vận động để giảng viên, sinh viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ bản chất xấu xa, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, tránh bị lôi kéo, kích động.Tích cực tham gia phong trào dân tộc và cuộc đấu tranh toàn diện chống nổi dậy trên các lĩnh vực.Bình tĩnh, tự tin, linh hoạt, xử lý nhanh chóng, khoa học và an toàn các sự cố trong trường.Lập kế hoạch sơ tán học sinh đến vị trí an toàn và thực hiện tốt công tác chỉ đạo trong trường hợp có chiến tranh.

Các bài báo về diễn biến hòa bình, chống bất ổn và lật đổ

1. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, nổi dậy và lật đổ các lực lượng thù địch xã hội chủ nghĩa1. Khái niệm “diễn biến hòa bình”: Là chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động nhằm lật đổ hệ thống chính trị – xã hội của các nước tiên tiến, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội từ bên trong, chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự.Nội dung chính của “diễn biến hòa bình” là:+ Sử dụng mọi biện pháp phi quân sự, kết hợp với đe dọa quân sự để tiêu diệt từ bên trong, nhằm tạo ra các lực lượng chính trị đối lập dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền.+ Các chiến lược do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động thực hiện.+ Mục đích: lật đổ hệ thống chính trị – xã hội của các nước tiên tiến, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa.2. Khái niệm khởi nghĩa lật đổ: là cuộc phản công có tổ chức bằng bạo lực của các thế lực phản động nhằm gây rối trật tự, an ninh xã hội nhằm lật đổ chính quyền tiến bộ (cách mạng), thiết lập chế độ phản động chính trị, địa phương hoặc trung ương. Khởi nghĩa lật đổ là thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động trong chiến lược diễn biến hòa bình nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.Một số đặc điểm chính của bạo loạn lật đổ:+ Bạo loạn lật đổ là bạo lực có tổ chức của các thế lực đế quốc, phản động nhằm chống phá các nước tiên tiến, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa.+ Mục đích của bạo loạn lật đổ là nhằm lật đổ các chính quyền tiến bộ và lập ra các chính quyền phản động ở địa phương hoặc trung ương.2. Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam:1. Âm mưu, thủ đoạn và nguyên tắc chỉ đạo chiến lược “diễn biến hòa bình” của Việt NamCác thế lực thù địch của chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa xã hội luôn coi Việt Nam là trọng điểm chống phá. Mục tiêu là xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, đưa Việt Nam vào quỹ đạo của chúng. Mục tiêu này không thay đổi.2. Phương châm chỉ đạo chống “diễn biến hòa bình”, nổi dậy, lật đổ của địch:Mềm mại, ngầm, sâu. Diễn biến hòa bình là chủ yếu kết hợp răn đe quân sự có chọn lọc, nếu có cơ hội thì thành lập các lực lượng phản động Việt Nam ở trong và ngoài nước mà trọng điểm là: lực lượng phản động dân tộc, tôn giáo, trí thức, văn nghệ sĩ, đảng viên thoái hóa, mất lòng dân. , đất nước và nhân dân ta); mức độ tàn phá càng cao, càng sâu, càng sâu, càng leo lên các cơ quan lãnh đạo của đảng, nhà nước, quân đội. , và phá hủy nền kinh tế.3. Kỹ năng điều hành chínhTừ diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, tạo ra quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ trong ta: Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.Kỹ thuật này diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trên mọi chủ đề, tập trung vào một số lĩnh vực chính:Một loại. Chống lại chính trị tư tưởng:Trọng điểm là xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng, phá hoại nền tảng tư tưởng của tổ chức Đảng, tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.Phá vỡ hệ thống nguyên tắc tổ chức trong hệ thống chính trịPhá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân và các tổ chức chính trị xã hội.b. Phá hủy kinh tế:Mục đích chính của phá hoại kinh tế là kết hợp phá hoại bên trong với điều kiện bên ngoài, tạo sức ép lên nền kinh tế của chúng ta và thông qua nền kinh tế để buộc chúng ta chấp nhận các điều kiện chính trị.C. Sử dụng tôn giáo và chạy đua với chúng tôi:Về vấn đề dân tộc: địch triệt để lợi dụng mâu thuẫn dân tộc do nhiều nguyên nhân, chia rẽ khối đoàn kết, nảy sinh mâu thuẫn mới, kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, đòi dân tộc tự quyết, như xuyên tạc, xúi giục, mua chuộc, kích động một số dân tộc. thiểu số Đấu tranh cho cái gọi là “độc lập dân tộc” với đảng và đất nước của chúng ta.Vấn đề tôn giáo: Chúng lợi dụng chính sách tự do tôn giáo của nước ta để truyền bá những tư tưởng phản động, mê tín dị đoan chống xã hội chủ nghĩa.Phương hướng hoạt động chủ yếu của chúng là đấu tranh hòa bình vì tự do tôn giáo, tiến tới đấu tranh vì tự do, dân chủ, mở rộng quan hệ quốc tế, đòi đa nguyên chính trị, chống đa đảng, và cuối cùng là kết hợp sự chỉ đạo, giúp đỡ, giúp đỡ của đế quốc. và các thế lực phản động bên ngoài sẽ thắng cử.d. Sự thâm nhập văn hóa:Giống như thông qua nhiều “kênh”, nhiều thủ đoạn, họ đang cố quảng bá và quảng bá văn hóa phương Tây, một lối sống thực dụng, sa đọa, coi tiền, tự phục, vô đạo đức.D. Vô hiệu hóa Lực lượng vũ trang:Làm mọi cách để xuyên tạc, bôi nhọ bản chất truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND, chia rẽ nội bộ, chia rẽ máu thịt quân dân, nghĩa quân với đảng.e) Kích động, phối hợp hoạt động của các thế lực phản động trong và ngoài nước:Sử dụng lực lượng trong nước làm cầu nối giữa tổ chức phản động trong nước với tổ chức phản động nước ngoài, phối hợp hoạt động, tập trung lực lượng.Tóm lại, bọn đế quốc và các thế lực phản động đã dùng nhiều thủ đoạn chống phá ta trên các lĩnh vực.Họ rất chú trọng đến việc chèo lái và mở rộng quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong chúng ta. Vừa tạo tình thế, vừa tạo cớ để các tổ chức quốc tế can thiệp vào công việc nội bộ của chúng ta, kể cả can thiệp quân sự.Vì vậy, cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ của nhân dân ta càng phức tạp, kéo dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, toàn dân, nhất định sẽ giành thắng lợi.3. Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, phương châm phòng chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của Đảng và đất nước ta:1. Mục tiêu:Làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chiến lược DBHB của kẻ thù đối với người cộng sản Việt Nam.Giữ vững ổn định chính trị xã hội của đất nước trên cơ sở độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.Kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.Giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và văn hóa an ninh.Bảo vệ sự đổi mới và lợi ích quốc gia.Thủ đoạn ngăn chặn, đẩy lùi âm mưu diễn biến hòa bình, gây rối, chống phá của các thế lực thù địch.Nếu xảy ra rối loạn phải nhanh chóng dập tắt, không để lan rộng hoặc kéo dài, kẻo địch tạo cớ can thiệp vũ trang.2. Sứ mệnhQuyết tâm làm thất bại mọi âm mưu “DBHB”, bạo loạn, lật đổ (đây là nhiệm vụ cấp bách nhất trong các nhiệm vụ QPAN, đồng thời là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài – NQ Đảng khóa X).Chủ động phát hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, tấn công kịp thời ngay từ đầu, xử lý bạo loạn nhanh chóng, hiệu quả.Chính trị nội bộ được bảo vệ tốt.Thứ ba, quan điểm của giám đốc:Cuộc đấu tranh chống “DBHB” là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, gian khổ, gay go, lâu dài và phức tạp.Xác định chống diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong nhiệm vụ QPAN hiện nay là bảo vệ vững chắc Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa.Thúc đẩy đoàn kết dân tộc và sức mạnh tổng hợp trong toàn hệ thốngChính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng.4. Phương châm:Kết hợp giữa ổn định nội bộ với chủ động phòng ngừa và chủ động tiến công đã ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.Khi bạo loạn xảy ra, phải chủ động giải quyết tình huống và hậu quả xảy ra, quyết liệt, khéo léo; xử lý không để bạo loạn phát triển thành bạo loạn.Xây dựng đất nước giàu mạnh, giành được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong và ngoài nước, kịp thời đánh bại âm mưu thâm độc của kẻ thù.Bốn. Các biện pháp phòng chống bạo lực lao động “DBHB” mang tính chiến lược ở Việt Nam hiện nay1. Đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, thực hiện đúng định hướng xã hội chủ nghĩa trên mọi lĩnh vực, ngăn chặn nguy cơ kinh tế lạc hậu.2. Nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch, nắm chắc diễn biến sự việc, không để bị động, hoang mang.3. Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc.4. Củng cố toàn diện nền tảng chính trị – xã hộiV. Ra sức xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh6. Xây dựng và triển khai các phương án, tình huống chống “DBHB, bạo loạn”, địch lật đổ.7. Đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân lao động.B. Liên kết vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc ngăn chặn diễn biến hòa bình, bất ổn và lật đổVới tư cách là một đảng viên, một nhà giáo, tôi nhận thấy cần phải làm những việc sau đây để góp phần chống diễn biến hòa bình, bạo loạn và âm mưu lật đổ, đẩy lùi các thế lực thù địch:+ Ra sức học tập, rèn luyện, trở thành công dân tốt, đảng viên tốt, có nhiều đóng góp cho đất nước.+ Định kỳ nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Tránh xa những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng lợi dụng để lôi kéo, làm suy giảm lòng tin của chúng ta đối với Đảng và cách mạng.+ Khám phá trong chiến lược “DBHB” và bạo loạn lật đổ, góp phần quyết chiến, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. Đặc biệt coi trọng diễn biến tự diễn biến trong nội bộ, một quá trình nguy hiểm do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.+ Giữ vững sự ổn định chính trị tư tưởng của đội ngũ cán bộ trong trường và phát huy sự đoàn kết của tập thể.+ Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định đường lối xã hội chủ nghĩa.+ Thường xuyên vận động, tuyên truyền cán bộ, giáo viên và học sinh của trường chấp hành nghiêm chỉnh chính sách của Đảng và pháp luật của dân tộc.+ Thường xuyên học tập Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức về Tư tưởng Hồ Chí Minh, hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.+ Không ngừng học tập nâng cao ý thức công tác dân vận và hành động thiết thựcmay mắn. Vận động người thân, học sinh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, không tham gia tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu có cơ hội lôi kéo, làm suy yếu khả năng chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước. Nhận diện và lên án những hiện tượng, hành vi xấu gây nguy hại đến an ninh quốc gia, đoàn kết với nhân dân nơi có cơ sở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *