Thương số là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn. – Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Nội dung chính

Làm thế nào để nhận được Quotient?

Thương số

Ý nghĩa thương số

Trong phương pháp chia, một số được chia cho một số khác để nhận được một số khác làm đầu ra. Ở đây, số / số nguyên bị chia được gọi là số bị chia và số nguyên chia một số nhất định là số bị chia. Số chia không chia hoàn toàn một số sẽ cho một số, được cho là phần dư. Ký hiệu phân chia được ký hiệu là ‘÷’ hoặc ‘/’. Vì vậy, chúng ta có thể biểu diễn phương pháp chia là;

Nếu phần dư bằng 0 thì;

Vì thế,

Các phần của Vấn đề Phân chia

Chúng ta có thể biểu diễn hoạt động phân chia dưới dạng;

Khi một cổ tức được chia cho một số chia, chúng ta nhận được kết quả. Vì vậy, về cơ bản, phép chia là quá trình nghịch đảo của phép nhân, sao cho khi chúng ta nhân thương và chia, chúng ta sẽ nhận được số bị chia. Do đó chúng ta cũng có thể định nghĩa số chia, số bị chia và số dư ở đây.

  • Cổ tức: Số được yêu cầu chia
  • Số chia: Số chia cổ tức đã cho
  • Phần còn lại: Số còn lại sau phương pháp chia. Khi một số bị chia hết thì dư bằng 0, nhưng khi chia một số thì dư không bằng không.

Biểu diễn thương số

Thương số được sử dụng rộng rãi trong suốt môn Toán và thường được gọi là phân số hoặc tỷ lệ. Hãy cho chúng tôi xem đại diện của nó để hiểu nó tốt hơn.

Biểu diễn thương số

Trong biểu diễn trên, chúng ta có thể thấy tử số là số bị chia và mẫu số là số chia. Khi tử số được chia cho mẫu số, kết quả là thương. Bây giờ chúng ta hãy xem biểu diễn của phương pháp chia dài trong hình dưới đây .

Ý nghĩa thương số

Làm thế nào để xác định thương của một số?

Trong khi làm việc với các bài toán chia, trước tiên chúng ta phải xác định đâu là số bị chia và số bị chia. Để có thương của một số, số bị chia được chia cho số chia. Nó có nghĩa là vấn đề phải ở dạng:

Số bị chia (dấu obelus) Số chia (dấu bằng) = Thương

(tức là) Cổ tức ÷ Số chia = Thương số

Nếu một cổ tức được chia hoàn toàn cho số chia, chúng ta không nhận được phần còn lại (Phần dư phải bằng 0). Nếu số cổ tức không được chia hoàn toàn cho số bị chia, chúng ta nhận được một phần còn lại.

Ví dụ: 12 ÷ 2 = 6

Trong trường hợp này, số bị chia 12 được chia hoàn hảo cho 2. Vì vậy, chúng ta nhận được giá trị thương là 6 và số dư là 0.

Bây giờ, chúng ta hãy xem xét ví dụ khác, 15 ÷ 2. Trong trường hợp này, 15 không chính xác chia hết cho 2, do đó chúng ta nhận giá trị thương là 7 và dư 1.

Ví dụ về thương số

Q.1: Chia 24 cho 4.

Giải: 24 ÷ 4 = 6

Do đó, 6 là câu trả lời.

Q.2: Tìm thương của 105 ÷ 5.

Bài giải: 105 ÷ 5 = 21

Do đó, 21 là thương số

Q.3: Chia 60,5 ÷ 5.

Bài giải: 60,5 ÷ 5 = 60,5 / 5 = 12,1

Do đó, 12.1 là câu trả lời.

Q.4: Giải quyết 108/12.

Bài giải: 108/12 = 9

Do đó, thương số là 9.

Q.5: Viết thương và phần dư cho các giá trị sau:

Giải pháp:

Câu hỏi thực hành

  • Chia 177 cho 3.
  • Chia 800/4.
  • Tìm giá trị của 45/12.
  • Tìm 63 ÷ 9.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *