Giải A closer look 1 Unit 3 SGK Tiếng Anh 9 mới

Task 1

Task 1. Complete the paragraph with the words in the box. There is one word that you don’t need.

(Hoàn thành đoạn văn sau với những từ trong bảng. Một từ sẽ không cần sử dụng.)

independence informed shape and height embarrassed delighted seft-aware reasoning skills

Adolescence is the period between childhood and young adulthood. Your body will change in (1) _____ . Your brain will grow and you’ll have improved self-control and (2) _____. Physical changes are different for everyone, so you don’t need to feel (3) _____ or frustrated! You’ll experience emotional changes as well. You’ll feel you want more (4) _____ and responsibility. You may become more (5) _____ , and care about other people’s opinions, especially those of your friends. But remember you’ll need adult support and guidance to make (6) _____ decisions and overcome stress.

Lời giải chi tiết:

1. shape and height

2. reasoning skills

3. embarrassed

4. independence

5. self-aware

6. informed

Adolescence is the period between childhood and young adulthood. Your body will change in (1) shape and height. Your brain will grow and you’ll have improved self-control and (2) reasoning skills. Physical changes are different for everyone, so you don’t need to feel (3) embarrassed or frustrated! You’ll experience emotional changes as well. You’ll feel you want more (4) independence and responsibility. You may become more (5) self-aware, and care about other people’s opinions, especially those of your friends. But remember you’ll need adult support and guidance to make (6) informed decisions and overcome stress.

Tạm dịch:

Giai đoạn dậy thì là giai đoạn giữa tuổi thơ và tuổi trưởng thành. Cơ thể bạn sẽ thay đổi về hình dáng và chiều cao. Bộ não của bạn sẽ phát triển và bạn sẽ được cải thiện khả năng tự kiểm soát và kỹ năng phân tích nguyên nhân. Thay đổi về thể chất khác nhau đối với tất cả mọi người, do đó bạn không cần phải cảm thấy xấu hổ hoặc bực mình! Bạn cũng sẽ cảm thấy những thay đổi về cảm xúc. Bạn sẽ cảm thấy muốn độc lập và trách nhiệm hơn. Bạn có thể trở nên có ý thức tự giác hơn, và quan tâm đến những ý kiến của người khác, đặc biệt là những người bạn của bạn. Nhưng hãy nhớ rằng bạn cần sự hỗ trợ và hướng dẫn của người lớn để đưa ra các quyết định sáng suốt và vượt qua căng thẳng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *