Vietnam
1800 234 235
info@vnemart.com.vn

Phương trình ion rút gọn và các bài toán liên quan | Chuyên đề Hóa lớp 11 hay nhất tại VietJack

Chuyên đề: Sự điện li

Phương trình ion rút gọn và các bài toán liên quan

I. Phương pháp giải

Viết phương trình ion thu gọn

+ Viết phản ứng dạng phân tử, phân tích dạng phân tử thành dạng ion. Rút gọn những ion giống nhau ở hai vế, cân bằng điện tích và nguyên tử ở hai vế, thu được phương trình io rút gọn.

Các chất kết tủa, chất khí và chất điện li yếu vẫn giữ ở dạng phân tử.

II. Ví dụ

Bài 1: Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng sau (nếu có) xảy ra trong dung dịch:

a) KNO3 + NaCl b) NaOH + HNO3 c) Mg(OH)2 + HCl

d) Fe2(SO4)3 + KOH e) FeS + HCl f) NaHCO3 + HCl

g) NaHCO3 + NaOH h) K2CO3 + NaCl i) CuSO4 + Na2S

Trả lời

a. Không xảy ra

b. NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

H+ + OH- → H2O

c. Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + H2O

Mg(OH)2 + 2H+ → Mg2+ + H2O

d. Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3↓ + 3K2SO4

Fe2+ + 3OH- → Fe(OH)3↓

e. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

f. NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2↑ + H2O

HCO3- + H+ → CO2↑ + H2O

g. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

HCO3- + OH- → CO32- + H2O

h. Không xảy ra

i. CuSO4 + Na2S → CuS↓ + Na2SO4

Cu2+ + S2- → CuS↓

Bài 2: Một dung dịch có chứa các ion: Mg2+, Cl-, Br-.

– Nếu cho dd này tác dụng với dd KOH dư thì thu được 11,6 gam kết tủa.

Có thể bạn quan tâm  Mặt góc cạnh đẹp hay xấu? Cách khiến bạn quyến rũ hơn khi sở hữu khuôn mặt góc cạnh

– Nếu cho dd này tác dụng với AgNO3 thì cần vừa đúng 200 ml dd AgNO3 2,5M và sau phản ứng thu được 85,1 g kết tủa.

a. Tính [ion] trong dd đầu? biết Vdd = 2 lít.

b. Cô cạn dung dịch ban đầu thì thu được bao nhiêu gam chất rắn?

Trả lời

Phương trình ion: Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2↓

0,2 0,2 mol

Ag+ + Cl- → AgCl↓; Ag+ + Br- → AgBr↓

Gọi x, y lần lượt là mol của Cl-, Br-.

x + y = 0,5 (1) ; 143,5x + 188y = 85,1 (2) . Từ (1),(2) => x = 0,2, y = 0,3

a.[Mg2+] = 0,2/2 = 0,1 M; [Cl-] = 0,2/2 = 0,1 M; [Br-] = 0,3/0,2 = 0,15 M

b. m = 0,2.24 + 0,2.35,5 + 0,3.80 = 35,9 gam

Tham khảo các bài Chuyên đề 1 Hóa 11 khác:

 • Sự điện li. Phân loại các chất điện li
 • Axit, bazo, muối. pH của dung dịch
 • Phản ứng trao đổi của ion
 • Chất điện li – Phương trình điện li – Nồng độ các ion trong dung dịch
 • Bài tập trắc nghiệm Chất điện li – Phương trình điện li – Nồng độ các ion trong dung dịch
 • Axit – bazơ – chất lưỡng tính theo Areniut và Bronsted; Hằng số phân li axit yếu (Ka) và bazơ yếu (Kb)
 • Bài tập trắc nghiệm Axit – bazơ – chất lưỡng tính theo Areniut và Bronsted; Hằng số phân li axit yếu (Ka) và bazơ yếu (Kb)
 • Tính pH của dung dịch axit – bazơ mạnh
 • Bài tập trắc nghiệm Tính pH của dung dịch axit – bazơ mạnh
 • Tính pH của dung dịch axit – bazơ yếu
 • Bài tập trắc nghiệm Tính pH của dung dịch axit – bazơ yếu
 • Bài toán về pha loãng, pha trộn dung dịch các chất điện li để đạt được pH định trước
 • Bài tập trắc nghiệm Bài toán về pha loãng, pha trộn dung dịch các chất điện li để đạt được pH định trước
 • Sử dụng định luật bảo toàn điện tích
 • Bài tập trắc nghiệm Sử dụng định luật bảo toàn điện tích
 • Phương trình ion rút gọn và các bài toán liên quan
 • Bài tập trắc nghiệm Phương trình ion rút gọn và các bài toán liên quan
 • Phản ứng thủy phân của muối
 • Bài tập trắc nghiệm Phản ứng thủy phân của muối
Có thể bạn quan tâm  Lập bảng thời gian biểu cá nhân để đạt hiệu quả tối ưu nhất

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 có đáp án
 • Kho trắc nghiệm các môn khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.