Phương trình ion rút gọn và các bài toán liên quan | Chuyên đề Hóa lớp 11 hay nhất tại VietJack

Chuyên đề: Sự điện li

Phương trình ion rút gọn và các bài toán liên quan

I. Phương pháp giải

Viết phương trình ion thu gọn

+ Viết phản ứng dạng phân tử, phân tích dạng phân tử thành dạng ion. Rút gọn những ion giống nhau ở hai vế, cân bằng điện tích và nguyên tử ở hai vế, thu được phương trình io rút gọn.

Các chất kết tủa, chất khí và chất điện li yếu vẫn giữ ở dạng phân tử.

II. Ví dụ

Bài 1: Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng sau (nếu có) xảy ra trong dung dịch:

a) KNO3 + NaCl b) NaOH + HNO3 c) Mg(OH)2 + HCl

d) Fe2(SO4)3 + KOH e) FeS + HCl f) NaHCO3 + HCl

g) NaHCO3 + NaOH h) K2CO3 + NaCl i) CuSO4 + Na2S

Trả lời

a. Không xảy ra

b. NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

H+ + OH- → H2O

c. Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + H2O

Mg(OH)2 + 2H+ → Mg2+ + H2O

d. Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3↓ + 3K2SO4

Fe2+ + 3OH- → Fe(OH)3↓

e. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

f. NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2↑ + H2O

HCO3- + H+ → CO2↑ + H2O

g. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

HCO3- + OH- → CO32- + H2O

h. Không xảy ra

i. CuSO4 + Na2S → CuS↓ + Na2SO4

Cu2+ + S2- → CuS↓

Bài 2: Một dung dịch có chứa các ion: Mg2+, Cl-, Br-.

– Nếu cho dd này tác dụng với dd KOH dư thì thu được 11,6 gam kết tủa.

– Nếu cho dd này tác dụng với AgNO3 thì cần vừa đúng 200 ml dd AgNO3 2,5M và sau phản ứng thu được 85,1 g kết tủa.

a. Tính [ion] trong dd đầu? biết Vdd = 2 lít.

b. Cô cạn dung dịch ban đầu thì thu được bao nhiêu gam chất rắn?

Trả lời

Phương trình ion: Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2↓

0,2 0,2 mol

Ag+ + Cl- → AgCl↓; Ag+ + Br- → AgBr↓

Gọi x, y lần lượt là mol của Cl-, Br-.

x + y = 0,5 (1) ; 143,5x + 188y = 85,1 (2) . Từ (1),(2) => x = 0,2, y = 0,3

a.[Mg2+] = 0,2/2 = 0,1 M; [Cl-] = 0,2/2 = 0,1 M; [Br-] = 0,3/0,2 = 0,15 M

b. m = 0,2.24 + 0,2.35,5 + 0,3.80 = 35,9 gam

Tham khảo các bài Chuyên đề 1 Hóa 11 khác:

 • Sự điện li. Phân loại các chất điện li
 • Axit, bazo, muối. pH của dung dịch
 • Phản ứng trao đổi của ion
 • Chất điện li – Phương trình điện li – Nồng độ các ion trong dung dịch
 • Bài tập trắc nghiệm Chất điện li – Phương trình điện li – Nồng độ các ion trong dung dịch
 • Axit – bazơ – chất lưỡng tính theo Areniut và Bronsted; Hằng số phân li axit yếu (Ka) và bazơ yếu (Kb)
 • Bài tập trắc nghiệm Axit – bazơ – chất lưỡng tính theo Areniut và Bronsted; Hằng số phân li axit yếu (Ka) và bazơ yếu (Kb)
 • Tính pH của dung dịch axit – bazơ mạnh
 • Bài tập trắc nghiệm Tính pH của dung dịch axit – bazơ mạnh
 • Tính pH của dung dịch axit – bazơ yếu
 • Bài tập trắc nghiệm Tính pH của dung dịch axit – bazơ yếu
 • Bài toán về pha loãng, pha trộn dung dịch các chất điện li để đạt được pH định trước
 • Bài tập trắc nghiệm Bài toán về pha loãng, pha trộn dung dịch các chất điện li để đạt được pH định trước
 • Sử dụng định luật bảo toàn điện tích
 • Bài tập trắc nghiệm Sử dụng định luật bảo toàn điện tích
 • Phương trình ion rút gọn và các bài toán liên quan
 • Bài tập trắc nghiệm Phương trình ion rút gọn và các bài toán liên quan
 • Phản ứng thủy phân của muối
 • Bài tập trắc nghiệm Phản ứng thủy phân của muối

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 có đáp án
 • Kho trắc nghiệm các môn khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *