Vietnam
1800 234 235

Top 2 what does patron mean in spanish best

1 patron – Spanish translation – Linguee

patron - Spanish translation – Linguee
  • Author: linguee.com
  • Published Date: 01/23/2022
  • Review: 4.83 (881 vote)
  • Summary: patron noun (plural: patrons)— · patrona f · mecenas m · cliente m · patrocinador m (plural: patrocinadores m) · padrino m · Examples: 
  • Matching search results: patrocinio” a los donativos de 100 dólares o más.

2 What does patrón mean in Spanish?

What does patrón mean in Spanish?
  • Author: wordhippo.com
  • Published Date: 01/01/2022
  • Review: 4.82 (939 vote)
  • Summary: What does patrón mean in Spanish? ; patron noun ; patrono, Mecenas, cliente, patrocinador ; standard noun ; estándar, nivel, criterio, modelo, estandarte ; employer 
  • Matching search results: English Translation

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *